นักเคมี (R&D),การตลาด,ฝ่ายขาย,ฝ่ายช่าง,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายแอดมินขาย

นักเคมี (R&D),การตลาด,ฝ่ายขาย,ฝ่ายช่าง,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายแอดมินขาย

นักเคมี (R&D),การตลาด,ฝ่ายขาย,ฝ่ายช่าง,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายแอดมินขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล uni01.uniliverchem@gmail.com

Loading

นักเคมี (R&D),การตลาด,ฝ่ายขาย,ฝ่ายช่าง,ฝ่ายผลิต,ฝ่ายแอดมินขาย

ตำแหน่ง นักเคมี (R&D)
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
1. วิจัย ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
2. ผลิต สามารถคิดวิเคราะห์ เลือกใช้วัสดุได้อย่างดี
3. สร้างแผนการทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมิน แก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
4. ติดต่อประสานงานกับซัพพลายเออร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบงาน จัดทำรายงาน และเอกสาร
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
4. มีบุคลิกภาพที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
5. มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหา ขยัน และเรียนรู้ได้เร็ว
6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 12,000 – 25,000 หรือตามผลงาน
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. เบี้ยขยัน
4. ประกันสังคม
5. เงินโบนัสตามผลงาน
6. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง ฝ่ายการตลาด (Marketing)
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
1. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้า
2. ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมายพร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
3. วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4. เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ
5. จัดทำเอกสารส่งเป็นรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เกี่ยวกับการจัดการด้านการตลาด
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
5. มีความทะเยอทะยานที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการ
7. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 15,000-30,000
2. มีค่าคอมมิชชั่น
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เบี้ยขยัน
5. ประกันสังคม
6. เงินโบนัสตามผลงาน
7. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง ฝ่ายขาย
จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด
1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
2. จัดเตรียมข้อมูลที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท
3. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าและการติดตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
4. ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
5. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 25-35 ปี
2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารได้อย่างดี
5. รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. ยอมรับฟีดแบคและอดทนได้
7. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 7,500 – 15,000
2. มีค่าคอมมิชชั่น
3. ชุดยูนิฟอร์ม
4. เบี้ยขยัน
5. ประกันสังคม
6. เงินโบนัสตามผลงาน
7. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง ฝ่ายช่าง
( ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป , ช่างดูแลเครื่องจักรฯ )
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
1. งานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรผลิตทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
2. ควบคุมการดูแลรักษาและการซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ดูแลการจัดหาและการจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ประสานงานให้การติดต่อ ดัดแปลงหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
5. ดูแลและประสานงานผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6. เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
7. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี
5. ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานช่าง ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
6. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
7. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 9,000 – 15,000 ขึ้นไป
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. เบี้ยขยัน
4. ประกันสังคม
5. เงินโบนัสตามผลงาน
6. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต
จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียด
1. หน้าผลิตผลิตภัณฑ์ ตามตารางงานที่กำหนด
2. การจัดการสินค้าคงเหลือ ฝ่ายผลิตต้องดูแลเรื่องการเก็บรักษาวัตถุดิบและสินค้าให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ
3. การควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อให้สินค้าที่ผลิตแล้วเสร็จได้มาตรฐานตามที่ตั้งเอาไว้
4. การบำรุงรักษาสินค้า ฝ่ายผลิตต้องดูแลเพื่อไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายก่อนการจัดจำหน่าย เพราะจะทำให้เกิดค่าเสียโอกาสจนทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น และอาจสูงจนเกินจุดคุ้มทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
3. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี
4. ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
5. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
6. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
1. เงินเดือน 6,000 – 9,000 ขึ้นไป
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. เบี้ยขยัน
4. ประกันสังคม
5. เงินค่าผลิตตามผลงาน
6. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

ตำแหน่ง ฝ่ายแอดมินขาย
จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียด
1. ขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทางแชทข้อความออนไลน์ และโทรติดต่อ ให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่
2. ศึกษาข้อมูลที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ
3. ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้าและการติดตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
4. ดูแลให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย
5. สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต
6. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วยหาทางแก้ไขให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศชาย/ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม..6 ปวช.-ปวส. ขึ้นไป
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารได้อย่างดี
4. รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. ยอมรับฟีดแบคและอดทนได้
6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

สวัสดิการ
8. เงินเดือน 7,500 – 12,000
9. มีค่าคอมมิชชั่น
10. ชุดยูนิฟอร์ม
11. เบี้ยขยัน
12. ประกันสังคม
13. เงินโบนัสตามผลงาน
14. เงินสะสมสำรองเลี้ยงชีพ

 

สามารถส่ง Resume มาทางอีเมล์บริษัท  E-Mail : uni01.uniliverchem@gmail.com หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ 099-1594993 ติดต่อแพน หรือ @Line : 0991594993

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล uni01.uniliverchem@gmail.com

บริษัท ยูนิลิเวอร์ อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด

54 ม.7 ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

aco-uniliver-chem
โพสต์โดย
Aco Uniliver Chem