วิศวกรสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

วิศวกรสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว

Loading

พนักงานขาย

วิศวกรสิ่งแวดล้อม /เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับลักษณะน้ำเสีย ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด
2. จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับระบบบำบัดนำเสีย
2.1 เอกสารการนำเสนอเพื่อปิดการขาย
– แบบ (Drawing)
– รายละเอียดประกอบแบบ/รายละเอียดผลิตภัณฑ์
– บัญชีเชิงปริมาณ (Bill of Quantity)
– รายการคำนวณ (Calculation)
– อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในระบบ
2.2 เอกสารควบคุมดูแลรักษาระบบ
2.3 เอกสาร Bill of Material (BOM)
3. นำเสนอให้ข้อมูลลูกค้าเชิงวิศวกรรม ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
5. ดูและความเรียบร้อยภายในแผนก
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องการ
เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี วทบ. ,วศบ. สิ่งแวดล้อมหรือใกล้เคียง
สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Autocad ได้ดีเป็นอย่างดี

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สนใจติดต่อ : บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด (ติดปตท.บ้านสำราญ)
192 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น โทร 090-0290624
Email: Martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายถังบรรจุน้ำถังบำบัดน้ำเสีย(ไฟเบอร์กลาส,PE)