เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่เอกสารและธุรการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.รับผิดชอบและควบคุมเอกสารทั้งภายในและภายนอก

2.ควบคุมการออกแบบ การจัดทำ การบันทึก การอนุมัติ การแจกจ่าย

3.สั่งซื้อ ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ของสิ้นเปลืองสำนักงาน

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

1.ผลิตและจำหน่ายถังบรรจุน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย