พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Digital Marketing Manaer

พนักงานบัญชี
คุณสมบัติ
1. ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. ปริญาตรีสาขาบัญชี
3. มีประสบการร์อย่างน้อย 2 ปี
4. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากรเป็นอย่างดี
5. สามารถจัดทำงบการเงินและวิเคาระห์งบการเงิน
6. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้และสร้างสูตรการคำนวณได้เป็นอย่างดี
7. มีความรับผิดชอบและความละเอียดรอบคอบสูง
8. มีทักษะการประสานงานทั้งภายในและภายนอกทีมป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
1. จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
2. จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด.53 และ สรุปรายงานประจำเดือน ภงด.3, ภงด 53
3. จัดเก็บเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และสรุปรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30
4. สรุปรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อจัดทำงบการเงินประจำเดือน แยกประเภท
5. ติดต่อ ประสานงานกับ บริษัทจัดทำบัญชี
6. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ และตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารการสมัคร
1. Resume พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิการศึกษา
5. เอกสารการผ่านงานหรือการฝึกอบรม

วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท พร้อมหลักฐานการสมัคร ติดต่อ บจก. บ้านบรรจุภัณฑ์ 51/15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทร 085-9333340 ส่ง Resume มาที่ [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล baanbunchupan@gmail.com

บริษัท บ้านบรรจุภัณฑ์ จำกัด

จำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

baanbunchupan
โพสต์โดย
baanbunchupan