ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน(OE),เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องกล,เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน(OE),เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องกล,เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน(OE),เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องกล,เจ้าหน้าที่บุคคล,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),พนักงานขับรถออฟฟิศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),แม่บ้านสำนักงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หากเป็นผู้ทำบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีประสบการณ์ในระดับสายงานบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หากเป็นธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี
5.เข้าใจรายละเอียดธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี
6.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Express และโปรแกรมทางบัญชีอื่นๆ
7.มีความรู้ความชำนาญในการโปรแกรม Ms-Office
8.มีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำ
9.มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือประวัติทุจริต
10.สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เลขานุการผู้บริหาร
คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
3. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4. สามารถดินทางต่างจังหวัดได้ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
5. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
2. มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

วิศวกรสำนักงาน (OE)
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาวิศวกรรมโยธา  เครื่องกล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.) พิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องกล
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
4. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5.  มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

เจ้าหน้าที่บุคคล
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และงานบุคคลอื่นๆ
4. มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)
คุณสมบัติ
1.  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานขับรถออฟฟิศ
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
2. เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
4. สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
5. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
6. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
hr.thapratractor
โพสต์โดย
hr.thapratractor