วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ติดตามผู้บริหาร, พนักงานขับรถออฟฟิศ

วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ติดตามผู้บริหาร, พนักงานขับรถออฟฟิศ

วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, ผู้ติดตามผู้บริหาร, พนักงานขับรถออฟฟิศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
–รวบรวมข้อมูลต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลข้อสรุปสาระสำคัญเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาธุรกิจ
– จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงานพัฒนาธุรกิจ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
– จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
– ดำเนินการขอราคาสินค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
– เปรียบเทียบราคาสินค้า
– การดำเนินการจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– เสนอใบสั่งซื้อ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ผู้ติดตามผู้บริหาร

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ

– ดูแลอำนวยความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร ผู้ที่มาติดต่อทั้งจากภายในและภายนอก
– จัดตาราง เตรียมความพร้อมในการประชุม รวมทั้งนัดหมายและประสานงานกับฝ่าย/งาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
– วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม
– ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
– ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
– จัดทำตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
– จัดทำรายงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถออฟฟิศ

คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
– เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแล,ตรวจเช็ครถ/อุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
– นำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ
– ขับพาเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260