หัวหน้าบัญชี 1 ตำแหน่ง

หัวหน้าบัญชี 1 ตำแหน่ง

หัวหน้าบัญชี 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

หัวหน้าบัญชี 1 ตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบัญชี และการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำรายงานเพื่อผู้บริหารในการตัดสินใจด้านบัญชี การเงิน และภาษี ประจำเดือน / ปี

2.จัดทำและตรวจสอบการยื่นแบบชำระภาษีทุกประเภท และประกันสังคม ประจำเดือน / ปี

3.จัดทำบัญชีค่าแรง และเงินเดือน ประจำเดือน

4.จัดทำงบประมาณเงินสด วางแผน และควบคุมกระแสเงินสดประจำเดือน / ปี

5.จัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

6.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

7.ติดต่อ และประสานงานกับสาขา หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของกิจการ

8.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชี และภาษี

9.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชีขึ้นไป

2.มีอายุ 28 ปี ขึ้นไป

3.มีประสปการณ์การทำงานระดับหัวหน้าฝ่ายบัญชี และการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4.มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

5.เป็นผู้ทำบัญชีตามกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชี ได้

6.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เช่น Microsoft office , Easy payroll , Express , PEAK ได้

7.หากเคยใช้ระบบ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป

สนใจสามารถ ส่ง resume  E-Mail: Yutthakorn1989@gmail.com  หรือโทรสอบถามข้อมูล 043-002552   , 063-3134360

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tumkratoei.hr@gmail.com

บริษัท ตำกระเทยแบรนด์ดิ้ง จำกัด