Project Manager 1 ตำแหน่ง

Project Manager 1 ตำแหน่ง

Project Manager 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

Loadingสาขา: วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ:

1.          มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง สามารถวางแผน บริหารจัดการโครงการให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ได้

2.          มีความรู้ความสามารถในการบริหารโครงการ หากเป็นโครงการด้านพัฒนาซอฟท์แวร์จะพิจารณาพิเศษ

3.          มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเว็บฯ ด้วย

·        PHP, VueJS

·        MySQL, MariaDB, MangoDB

·        HTML/CSS

·        Javascript/JQuery

·        JSON, AJAX, NodeJS

4.          สามารถใช้งานและออกแบบบันทึกข้อมูลด้วย DCreator Tools (Low Code Platform) มีการอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน

5.          สามารถพัฒนาตนเองตามที่บริษัทจัดอบรมให้ และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้

6.          สามารถทำความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้านสาธารสุข และสุขภาพได้

7.          มีความตั้งใจ ขยัน อดทน มุ่งมั่น ตรงต่อเวลา สามารถแก้ปัญหาได้ดี

8.          ทำงานเป็นทีม สื่อสารกับบุคคลภายนอกได้ดี บุคลิกร่าเริงยิ้มแย้ม และมีหัวใจการให้บริการ

เงินเดือน : 20,000-25,000 บาท (ตามประสบการณ์)

โปรดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่

hr.dkcode@gmail.com

 

เอกสารประกอบด้วย

–               ประวัติโดยย่อ (Resume)

–               ทรานสคริปต์ (Transcript)

–               สำเนาบัตรประชาชน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.dkcode@gmail.com

บริษัท ดีเคโค๊ด จำกัด

พัฒนาซอฟท์แวร์ด้าน Health tech

hrdkcode
โพสต์โดย
hrdkcode