Senior Tester

Senior Tester

Senior Tester

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rittidate@dracoventure.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามประสบการณ์ บาท / เดือน

Loadingขอบเขตความรับผิดชอบ

1. ศึกษา Standard Document ขององค์กร

2. ดูแลและจัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตาม Standard ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้แล้ว

a. จัดทำ Test Scenario, Test Case, Test Script ร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ

3. ทดสอบระบบและทำเอกสารผลการทดสอบระบบ

a. Unit Test

b. Integration Test

4. ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ในการแก้ไขความผิดพลาดของระบบ

5. มีความสามารถด้าน Automate จะพิจารณาเป็นพิ

6. ส่งงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

7. ให้ความร่วมมือกับทีมหรือองค์กรป็นอย่างดีเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง

8. ทำการบันทึกการปฏิบัติงาน (Daily Report) ของตนเองอย่างครบถ้วน

9. ประพฤติและปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด

10. ดูแล Junior Testers ในทีม

คุณสมบัติ

1. การศึกษา

1.1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีวิชาด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาระบบไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิจ

2. ประสบการณ์ในการทำงาน

2.1. 4 ปี

3. ภาษาอังกฤษ

3.1. สามารถทำความเข้าใจเอกสารภาษาอังกฤษได้

4. Tool

4.1. สามารถใช้งาน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPointได้

5. คุณสมบัติอื่นๆ

5.1. สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

5.2. สามารถรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและพร้อมที่จะนำไปปรับปรุงตนเอง

5.3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5.4. กระตือรือร้นในการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเองและทีม

5.5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้บ้างในบางโอกาส

5.6. มีวินัยในตนเอง

5.7. มีใจรักในงานที่ทำ  และมี Service Mind

5.8. ยินดีที่จะปฏิบัติตนตามกฏระเบียบขององค์กร

5.9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5.10. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

5.11. มีความอดทนสูง

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rittidate@dracoventure.co.th

บริษัท ดราโก้เวนเจอร์ จำกัด

ตึก OK office ถ.มะลิวัลย์

DRACOVENTURE
โพสต์โดย
DRACOVENTURE