MIS Manager

MIS Manager

MIS Manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 57ed2134867704b3c37c056ab69f6b85@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 40,000-60,000 บาท บาท / เดือน
MIS Manager

คุณสมบัติ
1.วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.มีทักษะด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (Systems Analysis and Design)
3.มีประสบการณ์ทำงานด้าน MIS & Analytics , SQL Programing  5 ขึ้นปี
4.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา ตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม รับแรงกดดันได้ดี
5.มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
1. กำหนดแผนงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสายการตลาด เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ และบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
2.วางแผน พัฒนาเครื่องมือช่วยหน่วยงานในสายการตลาดที่สามารถใช้จัดการข้อมูลที่มีให้เป็นข้อมูลเชิงสารสนเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ
3. กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทีม
4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ลดการหยุดชะงักของ Workflow
5. ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศที่มีอยู่
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 57ed2134867704b3c37c056ab69f6b85@example.com

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด

เลขที่ 250 หมู่ 8 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จ

P-SURASIT CHA
โพสต์โดย
P.SURASIT CHA