ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supac.hrkkc2020@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน

พนักงานราชการ

ท่าอากาศยานขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในตำแหน่งพนักงานตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย  จำนวน  38 อัตรา

มีวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไปทุกสาขาวิชา

รายละเอียดขอบเขตงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน

https://www.airports.go.th/post/view/8655

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร พร้อมรับรองสำเนา ประกอบด้วย

1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก     ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ, ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของกรมท่าอากาศยาน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด โดยให้นำมายื่นภายในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครรายใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่าอากาศยานขอนแก่นอาจไม่พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supac.hrkkc2020@gmail.com

ท่าอากาศยานขอนแก่น
SupaC- HR-KKC
โพสต์โดย
SupaC. HR-KKC