ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supac.hrkkc2020@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน
ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

1.ตำแหน่ง  พนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน  จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง  11,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.1.ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาเครื่องกล  สาขาเครื่องยนต์ และสาขาเครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ

1.2.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะที่แหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  จำนวน  3  อัตรา   อัตราค่าจ้าง 11,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

3. คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ดังนี้

(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.

(3) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของกรมรักษาดินแดน

(4) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล

เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ

(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้ คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

การรับสมัคร ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก และสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ด้วยตนเอง              ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น กลุ่มบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 – 14 มิถุนายน 2567 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)     เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

– ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในอัตรา จำนวน 300 บาท ณ วันที่สมัคร
เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล supac.hrkkc2020@gmail.com

ท่าอากาศยานขอนแก่น
SupaC- HR-KKC
โพสต์โดย
SupaC. HR-KKC