สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง)

สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง)

สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง)

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง)

ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้ประกอบการ (นายจ้าง)

โครงการรัฐร่วมเอกชนสร้างทักษะดิจิทัลใหม่เรียนจบไม่ตกงาน

*** คุณสมบัติผู้ประกอบการ (นายจ้าง)***
1. เป็นผู้ประกอบการบริษัท / นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย / วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั่วประเทศ
2. มีความพร้อมและต้องร่วมดำเนินการพัฒนาทักษะบุคลากรในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามเงื่อนไขโครงการ

***สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ***
1. ได้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ และสามารถคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรงตามที่สถานประกอบการต้องการ
2. นักศึกษา และ /หรือบัณฑิตที่รับการคัดเลือก จะได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรแห่งอนาคต
3. ได้รับการสนับสนุนเงินเดือนจาก despa ไม่เกิน 5,500 บาทต่อเดือนหรือไม่เกิน 50% ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน (รวมมูลค่า 33,000 บาท / ลูกจ้าง 1 ราย) หลังจากเดือนที่ 4 ซึ่งลูกจ้างผู้รับการคัดเลือกผ่านระยะทดลองงานและการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลจากโครงการเรียบร้อยแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 15 มกราคม 2567

เริ่มดำเนินการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– สถาบันชุณหะวัณฯ : คุณบุณฑริกา นิลผาย E-mail : buntarika.ni@gmail.com
– คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น : อาจารย์พรเทพินทร์ สุขแสงประสิทธิ์ E-mail : porntepin.so@rmuti.ac.th

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

phattaraphong.ru
โพสต์โดย
phattaraphong.ru