ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี

3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

6.มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

ได้เป็นอย่างดี

7 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

8 สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

ภาระงานที่ปฏิบัติ

1.รับผิดชอบและประสานงานด้านการจัดการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในส่วนงานบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non – degree และ credit bank

2.รับผิดชอบและประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

3.รับผิดชอบ ประสานงาน ดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non – degree และ Credit Bank ระดับปริญญาตรี

4.รับผิดชอบ ประสานงาน ดูและและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

5.รับผิดชอบ ประสานงาน ดูและและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)

 

6.รับผิดชอบ ประสานงาน ดูและและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

7.จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

8.รับผิดชอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

-ประสานกับสถาบันภาษาการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าอบรม (KEPT)

-ประสานกับสถาบันภาษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา แต่มีระดับผลคะแนน KEPT ต่ำกว่าเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนดไว้

9.จัดทำแบบฟอร์มให้บริการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non-degree และ Credit Bank ระดับปริญญาตรี

10.จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงานสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลสถานะนักศึกษานอกระบบ Non – degree และ credit bank

11.รับผิดชอบและเป็นผู้ช่วยประสานงานการจัดการประชุมปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ช่วยประสานและจัดเตรียมเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยประสานการรวบรวมและจัดรูปแบบเอกสารเล่มหลักสูตร

12.ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) ผ่านทางช่องทาง Online และเอกสารประชาสัมพันธ์

13.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2565

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: [email protected]

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   

วันที่ 12 เมษายน 2565  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: [email protected]  หรือ สามารถดูประกาศและเอกสารรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web/ 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002