เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 10,220 - 15,000 บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร(ปศุสัตว์)

  • สำเร็จการศึกษาด้านการปศุสัตว์ สัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการดุแลรักษาโค เบื้องต้น การควบคุมป้องกันโรคทางปศุสัตว์ การผสมเทียมโค
  • ใช้โปรแกรม Ms office ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ackhonomnasri@gmail.com

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรีดงเค็ง

สหกรณ์การเกษตร/ศูนย์รับนำ้นมดิบและจำหน่ายสินค้าเกษตร