โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jo_satit21@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 15,000 บาท จึงประกาศรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านการสอนภาษาไทย หรือภาษาไทย (หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านการสอนภาษาไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน

6.       มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

7.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.       มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน

6.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.       มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี สาขาพลศึกษา

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนหากมีคุณสมบัติด้านการสอนกระบี่กระบอง,ยืดหยุ่นและฟุตซอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.       มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)

1.       มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ หรือสาขาการสอนฟิสิกส์

2.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00

3.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

4.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน

6.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีความขยัน อดทน และเสียสละ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 043-202702 และเบอร์ 095-6701514

วันสอบคัดเลือก 19 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jo_satit21@hotmail.com

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
siriphong-phakkhamat
โพสต์โดย
Siriphong Phakkhamat