อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siriphak@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาการสอนภาษาอังกฤษ

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 (ปริญญาตรี) หรือ 3.50 (ปริญาโท)

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน

6.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

7.       มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยการสมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมลล์ [email protected] โดยทางโรงเรียนจะแจ้ง วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก และสถานที่ในการสอบคัดเลือกทางโทรศัพท์ส่วนตัว หลังการปิดรับสมัคร โดยผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณศิริพงษ์ ภัคมาตร์ เบอร์โทร 095-670-1514 หรือเบอร์ 043-202702 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบคัดเลือก

1.       หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.       บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.       ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.       หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.       ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siriphak@kku.ac.th

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
siriphong-phakkhamat
โพสต์โดย
Siriphong Phakkhamat