ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา

>>ขอบเขตหน้าที่ของงาน<<

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาโปรแกรมอย่างง่าย การออกแบบวางแผนวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การออกแบบและจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
5.การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และสามารถแนะแนวได้
3.มีใจรักในงานสอน และมีคุณลักษณะที่เหมาะแก่การเป็นครู
4.มีบุคลิกภาพ-มนุษยสัมพันธ์ที่ดี “ทำงานเป็นทีมได้”
5.มีความคล่องตัวในการทำงานสูง สามารถทำงานได้ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย
6.หากมีใบประกอบวิชาชีพครู  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-9486734  หรือ E-mail:ppyplus@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ

Phongpin Yo
โพสต์โดย
Phongpin Yo