ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายทวิภาคี

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายทวิภาคี

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา สังกัดฝ่ายทวิภาคี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ครูเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดทวิภาคี จำนวน 2 อัตรา

>>ขอบเขตหน้าที่ของงาน<<

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง การจัดระบบ ติดตั้ง เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งาน การเขียนโปรแกรม เพื่อการบริหารจัดการ การพัฒนาโปรแกรม การออกแบบวางแผนวิเคราะห์ระบบเครือข่าย เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำฐานข้อมูล การบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การวิเคราะห์ จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น
3. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน เช่น การออกแบบและจัดทำสื่อสารสนเทศ รวบรวม เผยแพร่ และให้บริการด้านสารสนเทศ รวมทั้งการออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล การแก้ไข การบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เป็นต้น
5.การติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความรู้ด้านระบบ Network
3.มีความสามารถออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูลได้
4.สามารถเขียนเว็บในขั้นมาตรฐานได้
5.มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
6.หากมีใบประกอบวิชาชีพครู  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 087-9486734  หรือ E-mail:[email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ppyplus@gmail.com

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ

เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเต็มรูปแบบ

Phongpin Yo
โพสต์โดย
Phongpin Yo