พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 2a275efb7fb6d5ab5acc350fa7484f6f@example.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 8,690 บาท บาท / เดือน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : การศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

ค่าตอบแทน : 8,690 บาท/เดือน (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาท)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

8. พ้นจากเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัคร (วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาแสดงผลการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การตัดสิน

หน่วยงานจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่ง การประเมินบุคลิกภาพ คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

การประกาศรายชื่อ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนน ณ ป้ายประกาศหน้าอาคารสำนักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล 2a275efb7fb6d5ab5acc350fa7484f6f@example.com

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น

193 ถนนหลังศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น