เลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

เลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เลขานุการบริษัท 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ  : ชาย/หญิง
อายุ  : 28 ปีขึ้นไป
การศึกษา  :  ปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

 

หน้าที่หลัก
1. ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อพึงปฏิบัติด้านการดูแลดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. หน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประชุมผู้ถือหุ้น
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฎิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติการประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดการ ประสานงาน และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ
5. จัดให้มีการปฐมนิเทศ จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ และให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. ร่าง จัดทำ ตรวจสอบ นโยบายบริษัท นโยบายฝ่าย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัทฯ ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยอยู่ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่กระทําการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ( เวลา 9.00 – 17.30 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR