เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริหารคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริหารคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริหารคุณภาพ 1 ตำแหน่ง

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ปิดรับสมัครแล้ว

ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป
1. อายุ  30 – 45 ปี
2. เพศชาย-หญิง (กรณีเพศชาย  ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
3. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
4. สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
5. จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
6. มีประสบการทำงานบริหารจัดการงานด้านบริหารงานคุณภาพมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี

หน้าที่หลัก
1. การประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. การควบคุมระบบคุณภาพ (ISO)
3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
4. งานการฝึกอบรม
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
1. ทักษะการรับฟัง, ทำความเข้าใจ และการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติของได้
2. ความสามารถในการวางแผนงาน การติดตามงาน และการประเมินผลงาน
3. ทักษะการสื่อสารทั้งกับทีมงานภายในและหน่วยงานภายนอก
4. ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างชาญฉลาดได้อย่างรวดเร็ว
5. มีความสามารถในการโน้มน้าวทีมงานและมีวิธีในการพัฒนาความสามารถของทีมงาน
6. มีทักษะในการควบคุมและดูแลการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
7. มีทักษะในการเสาะแสวงหาเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ มาทดลองใช้
8. มีความใฝ่รู้ และฝึกฝนในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899
หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
( เวลา 9.00 – 17.00 น. )

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR