พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , เจ้าหน้าที่โตร์ GS , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , เจ้าหน้าที่โตร์ GS , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , หัวหน้างานซ่อมบำรุง , เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ , เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์ , ช่างยนต์ (EM , GS) , เจ้าหน้าที่โตร์ GS , พนักงานขับรถ GS , พนักงานขับรถ (รถเช่า) , พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง , พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่) , เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

1.  พนักงานขาย (สำนักงานใหญ่  และ  สาขาภูเวียง)   10  อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง  อายุ   25  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวส. ,  ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.  มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ , ประดับยนต์   หรือ การขายสินค้าประเภทอื่น ๆ

3.  มีความสนใจในงานขายรถยนต์ ,  กรณีมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5.  มียานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  (ประจำสำนักงานใหญ่)    1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  30 ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ป.ตรี – สาขาการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  MS  Office

3. มีความรู้ – ความสามารถในงานตรวจสอบระบบการทำงานภายใน , การจัดการข้อมูล ,

วิเคราะห์ปัญหา  , มีความรู้ในระบบงานบัญชี – การเงิน  และกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการทำสัญญาต่าง ๆ  ระบบการเบิก-จ่าย  เป็นต้น

4. มีทักษะประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน , ควบคุม , ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

3.  หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง    1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35 – 45  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการทั่วไป  ,รัฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบงาน , อาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค  และบุคลากรในองค์กร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

และมีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการใช้ Computer ,  อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

5. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

7. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ สำนักงานอย่างน้อย 2 ปี

 

4.  หัวหน้างานซ่อมบำรุง   1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป

2. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงทั่วไปอาคารสถานที่ , ไฟฟ้า , น้ำประปา ฯลฯ

4. มีใบประกอบวิชาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  ,  มีความขยัน   อดทน    และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

5. เจ้าหน้าที่ประสารงานราชการ      1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษา   ปวส.  , ป.ตรี  บริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์  Word ,  Excel , Power Point ได้คล่อง

4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี  ,  บุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5. หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

6.  เจ้าหน้าที่กราฟิกดีไซน์     1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย/หญิง  อายุ  25 – 32  ปี  , วุฒิการศึกษา  ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ , กราฟิก , ดีไซน์ , สารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพ , วีดีโอ , ถ่ายภาพ

3. มีความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบสื่อเพื่อการค้าขาย

4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี   ยิ้มแย้ม  ขยัน  และกระตือรือร้นในการทำงาน

5. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

7.  ช่างยนต์  (EM , GS)  (ประจำสำนักงานใหญ่  และสาขาน้ำพอง)    3   อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

2.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

8. เจ้าหน้าที่สโตร์ GS

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย    อายุ  25  ปีขึ้นไป

2.  วุฒิการศึกษา   ปวส.  ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ , ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะไหล่ – เครื่องมืองานซ่อมรถยนต์

4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง  ,  ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

9.  พนักงานขับรถ  GS  (สำนักงานใหญ่)    1   อัตรา   ***ด่วน***

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  30-35  ปี    ,    วุฒิ  ม.3 ขึ้นไป  ทุกสาขา

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์3. มีทักษะประสบการณ์ในการขับรถยนต์   ชำนาญเส้นทางใน จ.ขอนแก่น   และจังหวัดใกล้เคียง   มีความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร

4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร  , มีใจรักในงานบริการ , ขยัน ,  อดทน   มีความรับผิดชอบ

และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 

10. พนักงานขับรถ  (รถเช่า)   1   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  25 – 40 ปี    ,  วุฒิการศึกษา     ม.3  ขึ้นไป

2. มีประสบการณ์ในการขับรถ 6 ล้อ และรถสไลด์

3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2   , มีทักษะด้านการดูแลรักษาเครื่องยนต์

4. ชำนาญเส้นทางในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี

5. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีใจรักในงานบริการ

 

11.  พนักงานอาคารและสถานที่ ประจำสาขาน้ำพอง  1  อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวช.  ขึ้นไป

2. มีความรู้ด้านการดูแลสวน  และระบบน้ำบาดาล , มีความขยัน   อดทน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

12.  พนักงานล้างรถ (ประจำสำนักงานใหญ่)    3   อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

2. สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  (สำหรับผู้ชาย)

 

13.  เจ้าหน้าที่รักษาความ  ปลอดภัย  (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่     1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.     เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป    ,   วุฒิการศึกษา  ม.3  ขึ้นไป

2.    มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย  1  ปี  สามารถทำงานเป็นกะได้

3.    ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ขยันอดทน , ซื่อสัตย์   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   และมีใจรักในงานบริการ

 

 

ช่องทางการสมัครงานให้ส่ง  Resume มาทาง E-mail  [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa