ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

ตำแหน่งงานว่างหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

พนักงานขาย , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้างาน สำนักงานภูเวียง , เจ้าหน้าที่ Call Center , หัวหน้าซ่อมบำรุง , ช่างยนต์ (EM , GS) , พนักงานขับรถ , พนักงานอาคารและสถานที่ , พนักงานล้างรถ , รปภ.

1.  พนักงานขาย (สำนักงานใหญ่  ,สาขาน้ำพอง ,สาขาภูเวียง)       10    อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง  อายุ   25  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวส. ,  ปริญญาตรี ทุกสาขา

2.  มีประสบการณ์ด้านการขายรถยนต์ , ประดับยนต์   หรือ การขายสินค้าประเภทอื่น ๆ

3.  มีความสนใจในงานขายรถยนต์ ,  กรณีมีประสบการณ์ในงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5.  มียานพาหนะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  (ประจำสำนักงานใหญ่)     1     อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  30 ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ป.ตรี – สาขาการบัญชี  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์  MS  Office

3. มีความรู้ – ความสามารถในงานตรวจสอบระบบการทำงานภายใน , การจัดการข้อมูล ,

วิเคราะห์ปัญหา  , มีความรู้ในระบบงานบัญชี – การเงิน  และกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการทำสัญญาต่าง ๆ  ระบบการเบิก-จ่าย  เป็นต้น

4. มีทักษะประสบการณ์ในการจัดทำแผนงาน , ควบคุม , ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

 

3.  หัวหน้าสำนักงาน สาขาภูเวียง     1     อัตรา           

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  35 – 45  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิ  ปวส.  ขึ้นไป สาขาการบริหาร การจัดการทั่วไป  ,รัฐศาสตร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีทักษะประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานสำนักงาน และดูแลความเรียบร้อยของระบบงาน , อาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค  และบุคลากรในองค์กร

3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติในการทำงานดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

และมีทักษะในการสื่อสาร

4. มีทักษะในการใช้ Computer ,  อุปกรณ์สำนักงานได้ดี

5. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

6. มีความขยัน  ซื่อสัตย์  อดทน

7. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการ สำนักงานอย่างน้อย 2 ปี

 

4.  เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์      1     อัตรา  *****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง  อายุ  25 ปีขึ้นไป      วุฒิ  ปวส. , ป.ตรี  ทุกสาขา

2. บุคลิกภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  ,  มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี

3. สามารถใช้  MS  Office  ได้อย่างคล่องแคล่ว

4. มีความละเอียด รอบคอบ  , มีใจรักในงานบริการ  , ขยัน , อดทน

หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

5.  เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร (ประจำสำนักงานใหญ่)   1   อัตรา*****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / หญิง   อายุ  25  ปีขึ้นไป  ,   วุฒิ  ป.ตรี  สาขาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ในงานสรรหาว่าจ้าง , งานด้านฝึกอบรม และงานด้าน พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน , ทักษะประสบการณ์ในการยื่นรับรองหลักสูตร  และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (ระบบ E-Service)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft  Office  , Photo shop  และมีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน  อดทน  และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน  ซื่อสัตย์สุจริต  และพร้อมเรียนรู้

 

6.  พนักงานรับรถตัวถังและสี (ประจำสำนักงานใหญ่)   1   อัตรา   *****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย – หญิง    อายุ  25  ปีขึ้นไป  ,   วุฒิการศึกษา   ปวส. – ป.ตรี ทุกสาขา

2.  มีทักษะในองค์ประกอบของรถยนต์  และมีความรู้เกี่ยวกับงานเคลมสีตัวถัง , ประกันภัยรถยนต์

3.  มีใจรักในงานบริการ   ,  มีทักษะในการเจรจา  ,  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

5.  สามารถขับรถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ,   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

7. เจ้าหน้าที่รับรถใหม่  (VDQI)      1    อัตรา     *****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1. เพศชาย  อายุ  25 – 35  ปี   ,   วุฒิ  ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา

2. มีใจรักในงานบริการ  ขยัน , อดทน , มีความรอบคอบ

3. หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ , สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

8. ช่างติดตั้งประดับยนต์         2     อัตรา       *****ด่วน*****

คุณสมบัติ

1. เพศชาย   อายุ  25 – 35  ปี     ,     วุฒิ ปวช.  ขึ้นไป  ทุกสาขา

2. มีใจรักในงานบริการ  ขยัน , อดทน , มีความรอบคอบ

3. หากมีประสบการณ์ในงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ , สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

9. ช่างยนต์ EM , GS (ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ) ประจำสำนักงานใหญ่       2     อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

2.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  , ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

10. ช่างยนต์ EM (ประจำสาขาน้ำพอง)       3      อัตรา

คุณสมบัติ

1.  เพศชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ปวช.ขึ้นไป   สาขาช่างยนต์

2.  สามารถขับรถยนต์ได้  และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  , ผ่านการเกณฑ์ทหาร ,ขยัน – รับผิดชอบ

 

11.  พนักงานล้างรถ     1    อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศชาย – หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

2. สามารถขับรถยนต์ได้   และมีใบอนุญาตขับรถยนต์    ,   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

12.  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  (รปภ.) ประจำสำนักงานใหญ่      1    อัตรา

คุณสมบัติ

1.     เพศชาย อายุ  25  ปีขึ้นไป    ,   วุฒิการศึกษา  ม.3  ขึ้นไป

2.    มีประสบการณ์งานด้านรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย  1  ปี  สามารถทำงานเป็นกะได้

3.    ผ่านการเกณฑ์ทหาร  ขยันอดทน  ,  ซื่อสัตย์   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   และมีใจรักในงานบริการ

 

13. พนักงานทำความสะอาด    *****ด่วน*****        1     อัตรา

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง  อายุ  35  ปีขึ้นไป  ,  วุฒิการศึกษา   ม. 3  ขึ้นไป

2. มีใจรักในงานบริการ  ขยัน , อดทน , ซื่อสัตย์   มีมนุษยสัมพันธ์ดี

3.  มีประสบการณ์งานซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

สนใจติดต่อสมัครงานที่  :  บริษัท  โตโยต้า อมตะ  จำกัด

วันจันทร์  –  วันเสาร์   เวลา  08.00 – 16.00  น.

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงานใหญ่) โทร :  043-240333  ต่อ  165  , 469

E-mail  :  [email protected]

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrd@toyota-amata.com

บริษัท โตโยต้า อมตะ จำกัด

จำหน่ายและให้บริการด้านรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า

jintanaporn chomchaloa
โพสต์โดย
jintanaporn chomchaloa