พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง / ตามประสบการณ์ บาท / เดือน

พนักงานบัญชี

คุณสมบัติ

1.    เพศหญิง  อายุ 26 ปีขั้นไป

2.   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี

3.   สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Express  และ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

4.   มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.   สามารถปิดงบการเงินได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.   มีความละเอียดรอบคอบ  รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  ขยัน อดทน

7.   สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

 

ลักษณะงาน

1.  ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย  ลูกหนี้ และเจ้าหนี้

2.  ตั้งเจ้าหนี้ , ตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และค่าแรงคนงาน

3.  บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขาย

4.  งานบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

5.  จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

1.  ประกันสังคม

2.  โบนัสประจำปี

3.  สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4.  เงินช่วยเหลืองานบวช,งานแต่ง

5.  เงินรับขวัญคลอดบุตร

6.  เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท จีเนียนเมล็ดพันธุ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทำงานที่ 310/3 หมู่3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000