เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ( IT Support )

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ( IT Support )

เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ( IT Support )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ
Ø เพศ :  ไม่จำกัด

Ø อายุ :  28  ปีขึ้นไป

Ø การศึกษา   :  วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Ø ประสบการณ์ : อย่างน้อย  2  ปี

1.       ต้องมีใจบริการ  เข้ากับคนอื่นง่าย พูดคุยสื่อสารรู้เรื่อง และเข้าใจ

2.       เป็นคนตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ

3.       ควรมีใบขับขี่รถยนต์

 

ลักษณะงาน

1.       ปฏิบัติตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงาน ของบริษัท

2.       ดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ตู้สาขา และระบบเครือข่าย ฯลฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.       ดูแลลิขสิทธิ์ Software ของบริษัทฯ

4.       บริหารพื้นที่ข้อมูลบนระบบ Cloud

5.       ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี  สารสนเทศของบริษัท

6.       ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท

7.       ดูแลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สำนักงาน และอุปกรณ์สารสนเทศ พร้อมทั้งทำข้อมูลทะเบียนอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ของบริษัทที่มีอยู่ทั้งหมด

8.       ควบคุมดูแลแก้ไขปัญหารวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในระบบสารสนเทศ

9.       ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงานทั้งหมด

10.   เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

11.   อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

12.   ทำงาน  วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลาตั้งแต่  08.00 น.–17.00 น.

บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำกัด

599  ม.2 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  โทร.(043) 394252-5 โทรสาร (043) 394251

E-mail : potjanee@iwater.co.th  http://www.iwater.co.th

Line ID : hr1.iwater

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล potjanee@iwater.co.th

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

บจก.อินเตอร์ วอเตอร์ทรีทเม้นท์

iwater
โพสต์โดย
iwater