'4 หลักสูตรอินเตอร์วิศวะ มข.' เปิดรับรุ่น 2 ปั้นวิศวกรสู่ตลาดอาเซียน   
สมัครได้ที่ http://inter.en.kku.ac.th 

4 หลักสูตรอินเตอร์วิศวะ มข.  เปิดรับรุ่น 2 ปั้นวิศวกรสู่ตลาดอาเซียน
 

       ในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ รุ่น 2 ในหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร  ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม และหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล โดย 4 หลักสูตร สามารถรองรับนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) โดยเน้นการเปิดให้มีความหลากหลายของสาขาวิชา ที่มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารและการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถยื่นขอใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรได้ หลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความตั้งใจมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่จะผลิตวิศวกร ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านภาษาอังกฤษ ที่สามารถทำงานได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก


ผศ.ดร.ขนิษฐา  คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

       ผศ.ดร.ขนิษฐา  คำวิลัยศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวว่า สำหรับ 4 หลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะกำหนดเปิดสอน ประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ จากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้า ทำให้มีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าขยายตัวมากขึ้น   หลักสูตรนี้จึงรองรับในเรื่องของการวางแผนการขนส่ง  การจัดการคลังสินค้า การขนถ่ายวัสดุ การจัดการโซ่อุปทาน ระบบการผลิต เป็นต้น ซึ่งควบคุมด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เป็นอย่างดี     2. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี เมื่อเราก้าวเข้าสู่การค้าเสรี ผลที่ตามมาคือภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะมีการขยายตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรมเคมีมากขึ้น ในการเรียนการสอนเราเน้นให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมี การออกแบบโรงงานเชิงวิศวกรรมเคมี กระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยในแวดวงอุตสาหกรรม   3. หลักสูตรวิศวกรรมโทรคมนาคม เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับ 3G 4G และ 5G   ยุคดิจิตอลการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนรู้จักโครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง การสื่อสารเคลื่อนที่ การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ เป็นต้น 4.หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรสื่อดิจิทัลเพื่อรองรับสายงานสื่อดิจิทัล ตามแนวโน้มของโลกปัจจุบันที่มีวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์   โดยหลักสูตรได้จัดให้มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมก้าวเข้าสู่สายงานวิศวกรรมสื่อดิจิทัล เช่น การประมวณผลสื่อดิจิทัล ดิจิทัลอิเล็กโทรนิคส์ ฐานข้อมูลสื่อประสม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเกมส์  การออกแบบเกมส์  คอมพิวเตอร์กราฟฟิค โมเดลและแอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นต้น

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาตินี้ขึ้นมา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ดังนั้นสำหรับนักเรียน  ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองพิจารณาสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรนานาชาติ  เลือกเรียนที่ชอบ สร้างอนาคตที่ใช่ ดูรายละเอียดได้ที่ www.en.kku.ac.th

สมัครได้ที่ http://inter.en.kku.ac.th 
29 มีนาคม 61 15:15:05
Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.