เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย(CLC)

เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นกับศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย(CLC)


  -/1
ที่อยู่
อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มข

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย California Language Center (CLC)

ตั้งอยู่ที่ อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of California Riverside , USA ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นระยะนานกว่า 20 ปีศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก University of California Riverside ในการจัดหลักสูตรและจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ CLC การดำเนินการนี้เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับ

การศึกษาอบรมที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนเหล่านี้ให้กว้างไกล และเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

 

โทร .043-203703,084-4048784, 096-8839339
อีเมล์ : [email protected]

FB : California Language Center

Id Line : californiakku

เว็บไซต์ : www.clckhonkaen.com

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังนี้
1. ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 4-15 ปี

  1. Phonics for Kids (4-10 ปี)
  2. Grammar ประถม (ป.4-6)
  3. 4. Grammar+Vocab ม.ต้น (ม.1-3)
  4. Grammar+Vocab ม.ปลาย (ม.4-6)
  5. ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษา และวัยทำงาน

Grammar + Basic Conversation
-I Can Speak
-Intensive Conversation
7. Basic Writing การเขียนขั้นพื้นฐาน การเขียนเรียงความ บทความต่างๆ
8. Private English Lessons เรียนตัวต่อตัว (1-4 คน)

 

Leave a Response

ใส่ความเห็น