ตารางเที่ยวบิน กรุงเทพ - ขอนแก่น

Central Phone Number: (+66 43) 246774-5 ต่อ 1200 และ 1106
Information Center: (+66 43) 246774
สอบถามเรื่องตั๋วเครื่องบิน 043-270072

http://www.thaiair.com