งาน : บริษัท พีซัน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด    (อ่าน 312)


บริษัท พีซัน เพสท์ เซอร์วิส จำกัด
บริการทำความสะอาดอาคาร

ที่อยู่ : 12 นาคนิวาส21 แยก 2-3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 095-0816262
เว็บไซต์ : https://sites.google.com/site/inmindclean/
อีเมล : inmind55@gmail.comตำแหน่ง : หัวหน้าทีมปฏิบัติการงานเฟสท์
อัตรา : 3
เงินเดือน : 18000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 24 ขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา กีฏวิทยา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
• มีใบอนุญาตขับขี่ สามารถขับรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล
• มีที่พักในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล สามารถทำงานในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรีได้
• ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
• ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
• ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


12 ตุลาคม 60 10:11:23
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.