งาน : บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง    (อ่าน 43,613)


บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) รับพนักงานทำงานที่ขอนแก่นหลายตำแหน่ง
 
บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet ความเร็วแสง (Fiber Optic) ทั้งโครงข่ายภายใต้ชื่อ Sinet ความเร็วสูงสุด 1,000 Mbps.
 
 
เปิดรับสมัครงานพนักงานรายอัตรา ( ด่วน!)
1.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  ( Direct Sales )                  จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน10,000+ ค่าคอมฯ ( รายได้รวมแล้ว 15,000 – 30,000 บาท  ต่อเดือน )
เวลาเข้างาน 09.30 เลิกงาน 18.30 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย     อายุ18- 30 ปี  วุฒิ  ม3. ขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
รายละเอียดงาน  
-ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามพื้นที่ที่กำหนดไว้
-ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้(ขายสัญญาณอินเตอร์เน็ต)
 
2.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  ( Sales SI )                       จำนวน  2  อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 + ค่าKPI +ค่าคอมฯ ( รายได้รวมแล้ว 15,000 – 30,000 บาท  ต่อเดือน )
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย  อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
รายละเอียดงาน  
1. เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทกลุ่มลูกค้าองค์กร และ กลุ่มธุรกิจพร้อมกำหนด KPIs เพื่อวัดผลที่เกี่ยวข้องเป็นรายปี, รายไตรมาสและเดือน
2. ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายสำหรับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯในช่องทางต่างๆ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
3. พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขายให้มีทักษะงานขายและ/หรือการวิเคราะห์/ติดตามสภาวะตลาด/ตัวผลิตภัณฑ์/คู่แข่งขันเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมสู่ความเป็นเลิศงานขายอย่างมืออาชีพ
4.สามารถเจรจาต่อรอง/เพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯต่อช่องทางขายระดับองค์กร/ให้ข้อมูลผลกระทบ/วิเคราะห์สถานการณ์ในเชิงลบที่อาจะเกิดขึ้นแก่หน่วยงาน/ทีมงานพร้อมเสนอแนวทางการทำงานประกอบพร้อมตัดสินใจในการนำพาหน่วยงานให้บรรลุเป้าประสงค์ ตามแผนที่ไว้วางไว้
 
 
3.ผู้ดูแลช่างทางงานขาย  ( Supervisor  Direct sale )         จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน13,000-15,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย  อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน  
1.  วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด
2. กระตุ้นยอดขายของทีมงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5.จัดทำตารางรายงานให้กับทีมหัวหน้าทีมขายในการลงพื้นที่ในแต่ละวัน และสรุปส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาอาทิตย์ละ 1ครั้ง
 
4.หัวหน้าทีมขาย   ( Senior direct Sales)                       จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน12,500-13,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย  อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน  
1. วางแผนรายการส่งเสริมการขายภายในพื้นที่ที่มีลูกค้าเป้าหมาย นำเสนอต่อผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เพื่อกระตุ้นและเพิ่มยอดขาย
2. กระตุ้นยอดขายของทีมงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3.จัดทำและตรวจสอบรายงานที่ได้รับมอบหมายของทีมงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป
4.ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
 
5.เจ้าหน้าที่สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT Support)       จำนวน  2  อัตรา
เงินเดือน 14,000-17,500
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
ชาย  อายุ20- 35 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์, สารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ (Router,wifi,Onu)software , network,database
รายละเอียดงาน  
1.รับผิดชอบในการติดตั้งระบบสารสนเทศ และโปรแกรม การแก้ปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ และประสานงานการซ่อม service honda
2.ดำเนินการติดตั้งเครื่อง Computer  Printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงและโปรแกรม
3.ดูแลระบบและอุปกรณ์ด้านสารสนเทศ ภายในองค์กร
4.จำนวนครั้งที่ติดตั้ง/ลงโปรแกรมซ้ำเนื่องจากการติดตั้งครั้งแรกไม่ดี 
5.ส่งและติดตามผลการซ่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ภายในองค์กร
 
 
6.พนักงานขายอินเตอร์เน็ต  ( Sales  Shop )                                     จำนวน  2  อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 + ค่าKPI +ค่าคอมฯ ( รายได้รวมแล้ว 15,000 – 30,000 บาท  ต่อเดือน )
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น
 
รายละเอียดงาน  
1.  รับชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ตและส่งข้อมูลให้ทีมติดตั้ง
2.. ให้บริการและช่วยเหลือลูกค้าที่เข้ามารับบริการ
3. ติดต่อประสานงานกับศูนย์ Sinet
4. ให้ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับบริการของบริษัท เช่น แจ้งรายละเอียดโปรโมชั่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางบริษัท จัดขึ้น
5. ปฏิบัติภาระกิจอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตามความเหมาะสม
 
7.ช่างไฟฟ้า  ( Project  Engineer )                                 จำนวน  2  อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 
เวลาเข้างาน 08.30 เลิกงาน 17.30 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศชาย   อายุ21- 30 ปี  วุฒิปวสขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,คอมพิวเตอร์ (MS Office, Config, Networking ,Telecomunication มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน
 1.ปฏิบัติงานด้านการบริการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง ตลอดจนดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯกำหนด
2.วางแผนทีมงานในการติดตั้ง  รวมถึงประสานงานกับส่วนกลาง NOC (Network Operation Center)
3.ควบคุมดูแลทีมงาน และประสานงานกับผู้รับเหมาให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
4.วางแผนและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
5.สามารถเดินระบบไฟฟ้าในตัวอาคารได้
6.มีความสามารถเดินท่อร้อยสายภายในอาคาร
7.มีประสบการณ์เดินสายไฟภายในอาคารและบ้านเรือน
8.ให้บริการงานติดตั้งระบบเครือข่าย internet
9.ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง
10.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง แก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบเครือข่าย
11.เดินสายไฟฟ้า Lan และกลุ่มเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก ได้
12.วางแผนและออกแบบจุดติดตั้งระบบ Network ได้
 
8. Supervisor  Shop         จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน18,000-25,000 
เวลาเข้างาน 09.00 เลิกงาน 18.00 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย  อายุ21- 30 ปี  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการขายและการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการขายและการบริการ  มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT,มีทักษะด้านการเจรจา หน้าตาดี บุคลิกภาพดี  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น มีทักษะการบริการ, สามารถร่วมงานเป็นทีม, ,มีภาวะเป็นผู้นำ
รายละเอียดงาน  
1.  วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุยอดขายที่บริษัทกำหนด
2. กระตุ้นยอดขายของทีมงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
3. แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
4.ติดตามผลจาการจัดรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสรุปและรายงานผลการส่งเสริมการขายทุกครั้งส่งให้ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5.จัดทำตารางรายงานให้กับทีมหัวหน้าทีมขายในการลงพื้นที่ในแต่ละวัน และสรุปส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาอาทิตย์ละ 1ครั้ง
 
 
9. เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานลูกค้าสัมพันธ์         จำนวน  1  อัตรา
เงินเดือน10,000-12,000 
เวลาเข้างาน 08.30 เลิกงาน 17.30 น.
ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
คุณสมบัติ
เพศหญิง/  ชาย  อายุ21- 30 ปี  ปวส-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,การตลาด,นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ -งานธุรการ -ติดต่อประสานงาน-งานบริการลูกค้า
ทักษะ: 1.ใช้โปรแกรม word ,Excel ได้ดี
2.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
3.มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
ความรู้ความสามารถด้านการคิด/บุคลิกภาพ:
1.มีทักษะการบริการมีน้ำเสียงไพเราะ
2.สามารถทำงานเป็นทีมได้
3.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบวิเคราะห์และวางแผน
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติที่ดี
รายละเอียดงาน
1.ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าปะเภทค้างชำระค่าบริการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ผ่านช่องทางโทรศัพท์
2.วางแผนและจัดแคมเปญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น  มอบของขวัญ ส่งการ์ดอวยพร โทรศัพท์ขอบคุณลูกค้า ติดตามสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า
3.สรุปReport ข้อมูลลูกค้าในแต่ละวัน ลงโปรแกรม Excel  และSupport ทีมงานต่างๆ
4.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
5.ปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 6 วัน หยุด 1 วันตามตารางการทำงาน   
 
 
สวัสดิการ
ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน // ค่าล่วงเวลา //กองทุนเงินประกันสังคม // กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ // กองทุนเงินทดแทน//ประกันอุบัติเหตุ // ตรวจสุขภาพประจำปี // เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา  // สวัสดิการอินเตอร์เน็ตพนักงาน//ปรับเงินเดือนประจำปี // วันลาพักร้อน  //ลาประเภทต่างๆ//โบนัส และอื่นๆ
ติดต่อ คุณวรัญญา  ภักดิ์ชัยภูมิ ฝ่ายบุคคล  โทร 089-2492556 ,  098-1047044
E-Mail : Waranya.p@simat.co.th
ID:098-1047044
251/7-8 ถ.เทพารักษ์  อำเภอ เมือง ตำบล ในเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
 
 


ที่อยู่ : 251/7-8 ถ.เทพารักษ์ อำเภอ เมือง ตำบล ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 096- 5675667 ID LINE : hrsinet1147
เว็บไซต์ : -
อีเมล : Waranya.p@simat.co.thตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


20 เมษายน 61 23:30:16
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.