งาน : บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น    (อ่าน 908)บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่ : 177/98 ม.17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0873572820
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : hr27@hotmail.comตำแหน่ง : พนักงานบุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : 13,200
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 23-30 ปี
การศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1.บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS และรวบรวมจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติให้ครบถ้วนตามระเบียบบริษัท รวมถึงจัดทำบัตรพนักงานและพนักงานช่วยขาย (PC)
2.บันทึกข้อมูลสำหรับการคำนวณเงินเดือนพนักงานสาขา โดยตรวจสอบข้อมูลการมาทำงาน การทำงาน ล่วงเวลา รายได้อื่น ๆ และรายการเงินหักต่าง ๆ บันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ส่วนกลางทำเรื่องจ่ายเงินเดือนพนักงาน
3.ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ และเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงจัดอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่องกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติงานสวัสดิการและขั้นตอนการเบิกสวัสดิการและข่าวสารด้านบุคคล เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
4.ดูแลตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาในระบบเวลาการมาทำงาน ได้แก่ เวลาการทำงาน ตารางวันหยุด การลาต่าง ๆ ในระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัยอยู่เสมอ
5.จัดทำข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงานช่วยขาย (PC) เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายที่กำหนดไว้ และจัดทำรายงานสรุปประจำเดือนส่งฝ่ายบัญชีเพื่อดำเนินการต่อไป
6.สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource เช่น งานแม่บ้าน งานยกของ งานรับฝากกระเป๋า เพื่อส่งให้ส่วนกลางดำเนินการต่อไป
7.จัดเตรียมแบบประเมินผลทดลองงานสำหรับพนักงานใหม่ และใบทดลองตำแหน่งงานสำหรับการเลื่อนตำแหน่ง ประสานงานการแจ้งกลับเกี่ยวกับผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพื่อบันทึกข้อมูลการบรรจุพนักงานและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน
8.จัดทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานสรุปเวลาการทำงานของพนักงาน, การทำงานล่วงเวลา, ค่า Incentive ฯลฯ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานบุคคล
9.ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยและความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด เพื่อให้พื้นที่อยู่ในสภาพพร้อมบริการลูกค้า
10.ให้บริการเอกสารแก่พนักงาน เช่น ออกหนังสือรับรองเงินเดือน เอกสารประวัติของพนักงาน เอกสารประกอบสิทธิประโยชน์ด้านสิทธิสวัสดิการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น
สนใจติดต่อกรอกใบสมัครได้วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08
30-16.30 น.
1. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี
2. เคยผ่านงานขายมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่โฮมโปร สาขาขอนแก่น
- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
- เอกสารประกอบ การสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ,หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หนังสื่อรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ตำแหน่ง : พนักงานขาย
อัตรา : 3
เงินเดือน : 10,100
เพศ : ชาย
อายุ : -
การศึกษา : ปวส. , ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : 1. มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-2 ปี
2. เคยผ่านงานขายมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจติดต่อกรอกใบสมัครได้ที่โฮมโปร สาขาขอนแก่น
- วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
- เอกสารประกอบ การสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ,หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- หนังสื่อรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ตำแหน่ง :
อัตรา : -
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


13 เมษายน 62 06:48:50
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.