งาน : ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศวภ.อีสานตอนบน)    (อ่าน 2,161)


ศูนย์สนับสนุนทางวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(ศวภ.อีสานตอนบน)
ศูนย์สนับสนุนการทำงานของสำนักงานศูนย์วิชาการภาคอีสาน เพื่อดำเนินโครงการกำกับติดตามและสนับสนุนเครือข่ายตำบลและจังหวัดสุขภาวะในภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 )

ที่อยู่ : เลขที่ ๒๒/๓๔ หมู่ที่ ๑๙ ถ.บ้านกอก ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0965801080
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : upper.esanhealth@gmail.comตำแหน่ง : นักวิชาการ
อัตรา : 2
เงินเดือน : 18000
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-30
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของสำนักงานศูนย์วิชาการภาคอีสาน เพื่อดำเนินโครงการกำกับติดตามและสนับสนุนเครือข่ายตำบลและจังหวัดสุขภาวะในภาคอีสาน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ประสานงานกับโครงการที่รับการสนับสนุนและนักวิชาการตามแผนงาน
2. สนับสนุนการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการร่วมกับนักวิชาการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
3. ประสานงานวิชาการ ได้แก่ ประสานงานเพื่อจัดประชุมหรือกระบวนการพัฒนาต่างๆ, สื่อสาร ทำความเข้าใจกับนักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
4. จัดทำงานวิชาการ และสนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างทีมทำงานโครงการ นักวิชาการภายนอก และหน่วยงานเครือข่าย
5. ร่วมมือกับทีมทำงานในการสื่อสารและเผยแพร่กิจกรรม ผลการดำเนินงาน และองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการแก่สาธารณะ รวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง ICT
คุณสมบัติและประสบการณ์
1. เพศชายหรือเพศหญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ
3. มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
4. มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
5. มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
6. สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
8. ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน
9. หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
10. อายุ ไม่เกิน 35 ปี
11. มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสาน และประจำที่ สนง. จ.ขอนแก่น
12. สามารถเริ่มงานเดือนกรกฎาคม 2561
คุณลักษณะ
1. มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน
4. มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน
5. มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชำการ
6. มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
เอกสารประกอบการสมัคร : ประวัติส่วนบุคคล (Resume), สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา(transcript), สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี), และ เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ระยะเวลาการสมัคร : หมดเขตรับ 20 มิถุนายน 2561
วิธีการสมัคร : สามารถส่งเอกสารทั้งหมด มายัง E-mail : upper.esanhealth@gmail.com และ
สำเนา : wannisapo@gmail.com (สมัครงาน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 096-5801080


14 มิถุนายน 61 10:10:31
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.