งาน : บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)    (อ่าน 2,218)


บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่ สามเหลี่ยม)
โชว์รูมขายและศูนย์บริการ รถยนต์มิตซูบิชิ

ที่อยู่ : 154 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-235666
เว็บไซต์ : http://www.ypb.co.th
อีเมล : itmitsuypb@gmail.comตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (ด่วน)
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 20+
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป (สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร :
ลักษณะงาน
- ทำงานด้านเอกสาร
- คีย์งานคีย์ข้อมูล
- ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office, Express(Windows)
- ใช้เครื่องมือสำนักงานได้
- ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ
- ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
- มีความขยัน อดทน
- มีความขยัน รักในงาน
- มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
- มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีบริษัทรถยนต์มาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111

ช่องทางการสมัคร
- ส่งใบสมัครออนไลน์ (ต้องแนบเอกสารในข้อ 2-6) Email : itmitsuypb@gmail.com
- ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
6. เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ IT
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : ไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงาน
- ดูแล/ซ่อม/บำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ใฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
- ให้ความช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาการใช้งาน โปรแกรม,เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ กับพนักงานในบริษัท
- ดูแลงานเอกสารในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (จ่ายบิลค่า Internet,โทรศัพท์)
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร
- ออกแบบงานป้าย สื่อ โฆษณา ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ เพจ บริษัท

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความขยัน อดทน
- มีใจรักในการทำงาน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
- หากมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- หากขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความสามารถใช้งานโปรแกรมเฉพาะด้าน Photoshop, Illustrator จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111

ช่องทางการสมัคร
- ส่งใบสมัครออนไลน์ (ต้องแนบเอกสารในข้อ 2-6) Email : itmitsuypb@gmail.com
- ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
6. เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามประสบการณ์
เพศ : ชาย
อายุ : ไม่จำกัด
การศึกษา : ปวส. ขึ้นไป (สาขาช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์)
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ลักษณะงาน
- ดูแล/ซ่อม/บำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ทำงานตามคำสั่งของหัวหน้าหรือผู้บริหาร

คุณสมบัติอื่นๆ
- มีความขยัน อดทน
- มีใจรักในการทำงาน
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
- มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
- หากมีประสบการณ์ในเรื่องการซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 043-235666 ต่อ 111

ช่องทางการสมัคร
- ส่งใบสมัครออนไลน์ (ต้องแนบเอกสารในข้อ 2-6) Email : itmitsuypb@gmail.com
- ยื่นใบสมัครด้วยตัวท่านเอง

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)
6. เอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา


16 พฤษภาคม 61 16:27:23
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.