ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล หมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้คุณหรือให้โทษ? วันเดือนปีเกิด จะส่งผลต่อชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร...

งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 140,122)

ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด 17 เมษายน 2562

 

บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด 

ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

ทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 -  4105 

E-mail : hrkkram@gmail.com 

Facebook : khonkaenram 

สถานที่รับสมัคร สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ 

     1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 

2.Instructor ครูฝึกสอน(ฟิตเนส) 

3.ครูสอนคลาสออกกำลังกายฟิตเนส(Part time) 

4.พลเปล 

5.นักรังสีการแพทย์ 

     6เภสัชกร  

     7.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 

     8.พยาบาลวิชาชีพ 

     9.พนักงานนวดแผนไทย 

     10.ยานยนต์ (พลขับ) 

     11.ช่างไฟฟ้า 

     12.พนักงานห้องผ้า 

     13. พนักงานทำความสะอาด 

     14เจ้าหน้าที่ Messenger (รับ-ส่งเอกสาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน 

คุณสมบัติ 

      -   เพศหญิง 

      -   อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป 

       -   จบปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว / สาขาที่เกี่ยวข้อง 

       -   ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม / โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

       -   มีใจรักงานบริการ 

       -   มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 

       -   ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ 

      -    มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด 

      -    มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี ( Word, excel) 

 

2. Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส) 

คุณสมบัติ 

     -เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี  

     -วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา 

     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย   

     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

     -มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 

     -      รับหลายอัตรา 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา) 

      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

3.ครูสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเสน (Part time) 

   คุณสมบัติ 

   เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 

   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา 

   - มีประสบการณ์ในการสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส Entertain 

   - บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี 

   - มีความสามารถในการ Entertain กลุ่มคนขณะออกกำลังกาย 

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา) 

      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

4. พลเปล 

คุณสมบัติ 

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี 

 • วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป 

 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • สามารถขึ้นเวรได้ 

 • มีความขยันอดทน รักในงานบริการ 

 • บุคลิกภาพดี 

 • รับหลายอัตรา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา) 

 •  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

 

5นักรังสีการแพทย์ 

คุณสมบัติ 

      -  เพศหญิง/ชาย  

      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค 

                  -   รับหลายอัตรา 

ค่าตอบแทนสวัสดิการ 

       -  เงินเดือนสูง 

       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ 

       -  ค่าความชำนาญทางรังสี 

       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี 

       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.)  

       - รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา) 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 

 •  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

6เภสัชกร 

     คุณสมบัติ 

 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมบัณฑิต 

 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ 

 •  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

7.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยในแผนกรังสีแผนกจ่ายกลางแผนกทันตกรรม) 

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี 

 • วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป 

 • สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้ 

 • มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ 

 • รับหลายอัตรา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

 

8. พยาบาลวิชาชีพ  

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี 

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 

 • มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • รับหลายอัตรา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

 

9 พนักงานนวดแผนไทย 

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี 

 • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย 

 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • รับหลายอัตรา 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา) 

 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

 

 

 

10 ยานยนต์ (พลขับ) 

คุณสมบัติ 

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี 

 • วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป 

 • สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance)ได้ และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ 

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติดสุราทะเลาะวิวาท 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

11. ช่างไฟฟ้า 

คุณสมบัติ  

 • เพศชาย อายุ 24  30 ปี 

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • มีความขยัน อดทน 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 

 •  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

12.พนักงานห้องผ้า 

คุณสมบัติ 

 • สามารถเย็บผ้า ซ่อมผ้าได้ (ช่างซ่อมผ้าชำรุด) 

 • เพศหญิง 

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 

 • วุฒิการศึกษาอ่านออกเขียนได้ ขึ้นไป 

 

 

13.  พนักงานทำความสะอาด 

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี 

 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป 

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 • ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 

 

14เจ้าหน้าที่ Messenger 

          คุณสมบัติ 

 • เพศชายอายุตั้งแต่ 22  35 ปี 

 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป 

 • ขยันอดทน 

 • สามารถขับรถยนต์และจักรยานยนต์ได้ 

 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 

 • ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา) 

 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 

 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043- 002002 ต่อ 4103 - 4105
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -
ดูดวง โหราศาสตร์ดิจิทัล17 เมษายน 62 16:40:19
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.