งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 107,749)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 -  4105
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
1. วิศวกรประจำอาคาร
2. ผู้จัดการแม่บ้าน
3. Instructor ครูฝึกสอน(ฟิตเนส)
4. ครูสอนคลาสออกกำลังกายฟิตเนส(Part time)
5. พลเปล
6. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา
7. การเงิน
8. ลูกค้าสัมพันธ์
9. นักรังสีการแพทย์
10. พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
11. พยาบาลวิชาชีพ
12. แม่บ้านและจัดเลี้ยง
13. พนักงานนวดแผนไทย
14. ยานยนต์ (พลขับ)
15. ช่างไฟฟ้า
16. พนักงานห้องผ้า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. วิศวกรประจำอาคาร
คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูแลระบบงานซ่อมอาคารและสนามกีฬา
- เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
- มีใบประกอบวิชาชีพ (กว)
- มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอาคารโรงพยาบาลหรืองานก่อสร้างอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ Programs,  Auto Cad ได้ดี
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript ( ฉบับจริง และสำเนา)
      - ใบประกอบวิชาชีพ (กว) (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
2. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
คุณสมบัติ
      -   เพศหญิง
      -   อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
       -   จบปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว / สาขาที่เกี่ยวข้อง
       -   ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม / โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
       -   มีใจรักงานบริการ
       -   มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
       -   ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
      -    มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด
      -    มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft office ได้ดี ( Word, excel)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript ( ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
 
3.  Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี 
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  
     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
     -      รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
4.ครูสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเสน (Part time)
   คุณสมบัติ
   - เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
   - มีประสบการณ์ในการสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส Entertain
   - บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี
   - มีความสามารถในการ Entertain กลุ่มคนขณะออกกำลังกาย
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 
5. พลเปล
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
6.  Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- รับหลายอัตรา
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
7. การเงิน
          คุณสมบัติ
             - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
                - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
                - สามารถพิมพ์ดีดได้ หรือพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้
               - มีประสบการณ์ด้านการเงินของโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
               - บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
               - ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
            - รับหลายอัตรา
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
8. ลูกค้าสัมพันธ์
          คุณสมบัติ
            - เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
               - วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป
               - สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
              - มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
              - บุคลิกภาพดี มั่นใจ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม รักงานบริการ
              - รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
 
 
9. นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
      -  เพศหญิง/ชาย 
      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
                  -   รับหลายอัตรา
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
       -  เงินเดือนสูง
       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ
       -  ค่าความชำนาญทางรังสี
       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี
       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 
       - รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
10.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
11. พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
12.  แม่บ้านและจัดเลี้ยง
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (ต้นฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
13.  พนักงานนวดแผนไทย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
14.  ยานยนต์ (พลขับ)
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance)ได้ และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติด, สุรา, ทะเลาะวิวาท
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
15. ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติ 
- เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
16.พนักงานห้องผ้า
คุณสมบัติ
- สามารถเย็บผ้า ซ่อมผ้าได้ (ช่างซ่อมผ้าชำรุด)
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาอ่านออกเขียนได้ ขึ้นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043- 002002 ต่อ 4103 - 4105
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


20 ธันวาคม 61 13:19:25
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.