งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 190,739)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 -  4105
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานอำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
 
1.ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
2.Instructor ครูฝึกสอน(ฟิตเนส)
3.ครูสอนคลาสออกกำลังกายฟิตเนส(Part time)
4. ต้อนรับลงทะเบียน Receptionist (ฟิตเนส) 
5.พลเปล
6.นักรังสีการแพทย์
7. เภสัชกร 
8.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
9.พยาบาลวิชาชีพ
10.พนักงานนวดแผนไทย
11.ยานยนต์ (พลขับ)
12.ช่างไฟฟ้า
13.พนักงานห้องผ้า
14. พนักงานทำความสะอาด
15. คนสวน
 
1. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว/ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม/โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ
- มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ( Word, Excel)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
2. Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี 
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนต กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  
     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
     -      รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
3.ครูสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส (Part time)
   คุณสมบัติ
   - เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
   - มีประสบการณ์ในการสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส Entertain
   - บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี
   - มีความสามารถในการ Entertain กลุ่มคนขณะออกกำลังกาย
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
4.  ต้อนรับลงทะเบียน Receptionist (ฟิตเนส) 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
5. พลเปล
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
6. นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
      -  เพศหญิง/ชาย 
      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
                  -   รับหลายอัตรา
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
       -  เงินเดือนสูง
       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ
       -  ค่าความชำนาญทางรังสี
       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี
       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 
       - รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
7. เภสัชกร
     คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมบัณฑิต
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
8.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
9. พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
10.  พนักงานนวดแผนไทย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
11.  ยานยนต์ (พลขับ)
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance)ได้ และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติด, สุรา, ทะเลาะวิวาท
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
12. ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติ 
- เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
13.พนักงานห้องผ้า
คุณสมบัติ
- สามารถเย็บผ้า ซ่อมผ้าได้ (ช่างซ่อมผ้าชำรุด)
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาอ่านออกเขียนได้ ขึ้นไป
 
14.  พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบปฐมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- รับหลายอัตรา
 
 
15. คนสวน
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ขยันอดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043- 002002 ต่อ 4103 - 4105
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


16 กรกฎาคม 62 15:32:45
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.