งาน : บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด    (อ่าน 200,593)


บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัทโรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์  043- 002002 ต่อ  4103 -  4105
Website : http://www.khonkaenram.com/
E-mail : hrkkram@gmail.com
Facebook : khonkaenram
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานผู้อำนวยการ อาคาร 1 ชั้น 4 แผนกบุคคลและธุรการ
 
1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
2.ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
3.Instructor ครูฝึกสอน(ฟิตเนส)
4.ครูสอนคลาสออกกำลังกายฟิตเนส(Part time)
     5. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา
     6. พนักงานคอมพิวเตอร์
     7.พลเปล
8.นักรังสีการแพทย์
     9. เภสัชกร 
     10.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
     11.พยาบาลวิชาชีพ
     12.พนักงานนวดแผนไทย
     13.ยานยนต์ (พลขับ)
     14.ช่างไฟฟ้า
     15. พนักงานทำความสะอาด
     16. คนสวน
     17. เจ้าหน้าที่โภชนาการ
     18. พนักงานทำความสะอาด
 
 
   1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
    คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
-   ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
-   เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
-   สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
2. ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว/ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ต้องมีประสบการณ์งานแม่บ้านโรงแรม/โรงพยาบาลตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ
- มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
- มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ อ่อนน้อม และรักความสะอาด
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ดี ( Word, Excel)
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
3. Instructor ครูฝึกสอน  (ฟิตเนส)
คุณสมบัติ
     - เพศหญิง / ชาย  อายุไม่เกิน  35 ปี 
     - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา
     - มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนต กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย  
     -      ตามหลัก  วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ
     - มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
     -      รับหลายอัตรา
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
4.ครูสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส (Part time)
   คุณสมบัติ
   - เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
   - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา
   - มีประสบการณ์ในการสอนคลาสออกกำลังกายในฟิตเนส Entertain
   - บุคลิกดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ดี
   - มีความสามารถในการ Entertain กลุ่มคนขณะออกกำลังกาย
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ปริญญาบัตร, Transcript  (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
5.  Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา 
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)ขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพที่ดี รักงานบริการ
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
      -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   (ฉบับจริง และสำเนา)
      -  เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
      -  สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
6 .พนักงานคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขา คอมพิวเตอร์ ขึ้นไป
- มีความรู้ด้าน IT Support
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
7. พลเปล
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีความขยันอดทน รักในงานบริการ
- บุคลิกภาพดี
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
8. นักรังสีการแพทย์
คุณสมบัติ
      -  เพศหญิง/ชาย 
      -  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
                  -   รับหลายอัตรา
ค่าตอบแทนสวัสดิการ
       -  เงินเดือนสูง
       -  ค่าใบประกอบวิชาชีพ
       -  ค่าความชำนาญทางรังสี
       - ค่าความเสี่ยงทางรังสี
       - ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.) 
       - รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)
 
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
9. เภสัชกร
     คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมบัณฑิต
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
 
 
10.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- รับหลายอัตรา
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
11. พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
- มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)
- ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
12.  พนักงานนวดแผนไทย
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
- ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย
- มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รับหลายอัตรา
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
13.  ยานยนต์ (พลขับ)
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
- สามารถขับรถฉุกเฉิน (Ambulance)ได้ และมีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่มีคดีความ ประวัติยาเสพติด, สุรา, ทะเลาะวิวาท
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
14. ช่างไฟฟ้า
คุณสมบัติ 
- เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความขยัน อดทน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)
- เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
15.  พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ประกาศนียบัตรจบปฐมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
- บุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ
- ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้
- รับหลายอัตรา
 
16. คนสวน
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ขยันอดทน
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 
17. เจ้าหน้าที่โภชนาการ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส , ปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ
- สามารถขึ้นเวรได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, ปริญญาบัตร (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 
18. พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาประถมชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป
- ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- ใบประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6  (ฉบับจริง และสำเนา)
- สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ที่อยู่ : ที่อยู่ 193 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043- 002002 ต่อ 4103 - 4105
เว็บไซต์ : http://www.khonkaenram.com/
อีเมล : hrkkram@gmail.comตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


8 พฤศจิกายน 62 19:29:01
KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.