งาน : บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด (Pulse Luxury Sport Club ร.8)    (อ่าน 5,517)


บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด (Pulse Luxury Sport Club ร.8)
บริษัท วี พร็อพเพอร์ตี้ 2012 จำกัด (Pulse Luxury Sport Club ร.8)
888 Pulse Luxury หมู่ 22 ซอย นวลหง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 088-7444600
  
Trainer 
อัตรา : 2 
เงินเดือน : สามารถเจรจาต่อรองได้
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-30 
การศึกษา : ปริญญาตรี(สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา) 
คุณสมบัติอื่น ๆ/วิธีการรับสมัคร : - เพศหญิง / ชาย อายุ 25-30 ปี 
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพลศึกษาหรือ วิทยาศาสตร์การกีฬา 
- มีประสบการณ์ทำงาน ด้านฟิตเนส กีฬา หรือศูนย์กีฬา มีความรู้ความสามารถการออกกำลังกาย 
- ตามหลัก วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือด้านพลศึกษา จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีบุคลิกดี สามารถสร้างเสริมพัฒนาตนเองได้ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 - มีทัศนคติที่ดี รักองค์กร พัฒนาศักยภาพอยู่เสมอ ซื่อสัจสุจริต
 
 
SALE พนักงานขาย: Pulse Luxury Sport Club ร.8
อัตรา :  1
คุณสมบัติ:
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
-มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย งานการตลาด และลูกค้า
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งบริษัทฯและคู่แข่ง
-มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
-ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
-ต้องมีความกระตือรือร้นในงานขาย และการตลาดตลอดเวลา
-รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานขาย และการตลาด
-เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะงานขายและการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
-เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะงานขายและการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
 
 
ฝ่ายขายและการตลาด 
อัตรา :  1
คุณสมบัติ
-สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel, PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
-มีทัศนคติที่ดีต่อ งานขาย งานการตลาด และลูกค้า
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท สินค้าที่ขาย คู่แข่ง การรู้จักศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของทั้งบริษัทฯและคู่แข่ง
-มีความสามารถในการขายตามขั้นตอนของการขาย การเปิดการขาย การเสนอขาย การขจัดข้อโต้แย้ง การปิดการขาย
-ทำงานอย่างทุ่มเท สามารถแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้เป็นอย่างดี
-ต้องมีความกระตือรือร้นในงานขาย และการตลาดตลอดเวลา
-รู้จักควบคุมจิตใจ และอารมณ์ให้ได้ เมื่อเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานขาย และการตลาด
-เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะงานขายและการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
-เป็นคนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น เพราะงานขายและการตลาดต้องเป็นผู้ที่นำเสนองานให้กับผู้บริหาร หรือลูกค้าให้รับทราบ
 
 
พนักงานร้าน We R Healty  1 อัตรา (หญิง)
 
ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ระดับ ปวช/ปวส ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel,  PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
5 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  ทนความกดดันสูง
 
 
พนักงานร้าน รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 อัตรา 
 
ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับ ระดับ ปวส หรือ ปริญาตรี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel,  PowerPoint, Photoshop และการใช้ Internet)
5 มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  ทนความกดดันสูง
 
 
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 3 เดือน  (นับถึงวันสมัคร)  จำนวน  1  รูป
(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และปริญญาบัตร  อย่างละ 1 ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
       ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้
ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับ
อนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ 1 ฉบับ
(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 

 


ที่อยู่ : 888 Pulse Luxury หมู่ 22 ซอย นวลหง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 088-7444600
เว็บไซต์ : -
อีเมล : -ตำแหน่ง : หลายตำแหน่ง
อัตรา : หลายอัตรา
เงินเดือน : -
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : -
การศึกษา : -
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : -


26 มกราคม 61 16:15:44
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.