งาน : บริษัท เมดิคอล ฟาซิลิตี้แมเน้จเม้นท์ จำกัด (บริษัทฯภายใต้มูลนิธิคณะแพยศาสตร์ มข.)    (อ่าน 1,077)


บริษัท เมดิคอล ฟาซิลิตี้แมเน้จเม้นท์ จำกัด (บริษัทฯภายใต้มูลนิธิคณะแพยศาสตร์ มข.)
ให้บริการด้านระบบงานสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ : รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น 18 จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 086-2346589 (คุณจีรวรรณ) และ 080-5146935 (คุณสิริมล)
เว็บไซต์ : http://
อีเมล : sirimonsupaphet@gmail.comตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกต้อนรับผู้ป่วยและผู้มารับบริการ (Customer Service Manager
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-35
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีประสบการณ์ด้านการให้บริการไม่น้อยกว่า 5 ปี (ถ้ามีประสบการณ์ก้านการต้อนรับของโรงพยาบาล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความคิดสร้างสรรค์ ,มีใจบริการ และความสามารถในการบริการจัดการ
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้าทางการพยาบาล (Customer Service)
อัตรา : 7
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-28
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - รักในงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีบุคลิกภาพที่ดี ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 156 cm.
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่ดีและสามารถสื่อสารได้ดี
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 28-35
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ประสบการณ์ด้านการจัดอบรมไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
- มีความคิดสร้างสรรค์และด้านนวัตกรรม
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 28-35
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้องทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี , บุคลิกภาพดี
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : นักกฎหมาย
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-30
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายธุรกิจ (หากมีประสบการณ์กฎหมายธุรกิจนี้มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีบุคลิกภาพที่ดี
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (IT)
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22-35
การศึกษา : ปริญญาตรขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สารสนเทศ ,โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีประสบการณ์ด้านการวางระบบสารสนเทศ หรือ ดูแลระบบสารสนเทศทางธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Supply Chain และ Logistics
อัตรา : 3
เงินเดือน : ตามที่ตกลง
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 22.-35
การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้าน Logistics และ Supply Chain หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : - มีประสบการณ์งานด้าน Logistics หรือ Supply chain ในโรงพยาบาล
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- บุคลิกภาพที่ดี
- การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษได้ดี
- สนใจสามารถเข้ามากรอกใบสมัครทันที ที่รพ.ศรีนครินทร์ ตึก สว. ชั้น18
- หรือ ส่งประวัติมาได้ที่ E-mail : jeerawan.kku@gmail.com
** ขอฟอร์มใบสมัครเพื่อกรอกรายละเอียดได้ที่ e-mail : sirimonsupaphet@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดที่ที่ 080-5146935
** รับสมัครจนถึง วันที่ 31 มกราคม 2561 นี้เท่านั้น


11 มกราคม 61 15:43:46
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.