งาน : บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด    (อ่าน 1,061)บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด
จำหน่ายสินค้า และบริการในงานด้านน้ำทั้งหมด เพื่อให้ลูกค้าได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ และการบริการ ที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ โดยในการออกแบบระบบทุกระบบ บริษัทฯ ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ

ที่อยู่ : 599 ม.2 จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043394252
เว็บไซต์ : www.iwater.co.th
อีเมล : potjanee@iwaier.co.thตำแหน่ง : วิศวกร / นักวิทยาศาสตร์
อัตรา : 8
เงินเดือน : 28,000 (รวมเบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถแล้ว)
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
1. เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
2. อายุ : 25 ปี ขึ้นไป ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
3. การศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
4. ประจำตามภาคเหล่านี้ : ภาคอีสาน
ภาคเหนือ(น่าน)
ภาคกลาง(สุพรรณบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี,สระบุรี)
ภาคตะวันออก (ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี)
ภาคใต้ 1 (กระบี่, พังงา)
ภาคใต้ 2 (สุราษฏร์ธานี, ชุมพร)
5. ถ้าเป็นคนในพื้นที่ตาม ข้อ4. จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
ความสามารถ
1. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
2. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
ลักษณะงาน
1. มกราคม 2561 – กันยายน 2561 เก็บข้อมูลการทดสอบระบบผลิตน้ำดื่มในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆข้างต้น ตามรูปแบบ และวิธีการที่ได้รับมอบหมาย
2. ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
3. ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
5. ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 08.30 น. – 16.30 น.
ระยะเวลาการจ้าง (Employment Period)
- 1 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2561 สิ้นสุด 31 มกราคม 2562
ความสามารถประจำตำแหน่ง (Competencies)
- มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พี้นฐาน
- สามารถสื่อสารและประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถขับรถเพื่อเดินทางไป เก็บข้อมูล ในพื้นที่ๆรับผิดชอบได้
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้
การฝึกอบรมประจำตำแหน่ง (Training Needs)
- อบรมเรื่องการใช้งาน และ การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียผลิตน้ำดื่มจากน้ำบาดาลที่กร่อยเค็ม
- อบรมเรื่องการเก็บ และบันทึกข้อมูล
เงินเดือนและค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ (Salary)
- เงินเดือน 15,000 บาท
- เบี้ยเลี้ยงเหมาเดือนละ 3,000 บาท
- ค่ารถพร้อมค่าน้ำมันรวม 10,000 บาท
- ค่าที่พักเบิกได้ตามจริง พิจารณาเป็นกรณี
- ประกันสังคม
ตำแหน่ง : โฟร์แมน
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : ปวส / ปริญญาตรี สาขา โยธา หรือ ก่อสร้าง
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ความสามารถ
1. มีประสบการณ์งานควบคุมงานอย่างน้อย 2 ปี
2. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นระยะเวลานานๆ
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
5. หากสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. ดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานที่ได้รับมอบมาย
2. จัดเตรียม ตรวจสอบ และลำเลียงวัสดุอุปกรณ์
3. ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
4. ควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานและมีความปลอดภัย
5. ดำเนินการแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
6. ควบคุม และติดตามการทำงานของคนงาน/ ผู้รับเหมาช่วง
7. ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.

ผลตอบแทน
1. เงินเดือน
2. เบี้ยเลี้ยงในกรณีเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
ตำแหน่ง : ธุรการแผนกวิศวกรรม
อัตรา : 1
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ไม่จำกัด
อายุ : 25-35
การศึกษา : ปวส./ป.ตรี
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : ความสามารถ
1. สามารถพิมพ์สัมผัสได้ ใช้ Computer โปรแกรม Microsoft office โดยเฉพาะ Word,Excel ได้อย่างดี
2. ชอบพบปะผู้คน มีอัธยาศัยดี มีบุคลิกภาพดี ร่าเริง แจ่มใส
3. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และมีความตั้งใจทำงาน
4. หากสามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ ในการนำเสนอเอกสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ถ้ามีประสบการณ์การทำเอกสารระบบคุณภาพ ISO มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการอย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. ทำงานด้านธุรการภายในสำนักงาน
2. จัดเตรียมเอกสาร ใบเสนอราคา และเอกสารประกอบอื่นๆ
3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรกับช่าง และแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานนอกองค์กร เช่น ผู้รับเหมาหน้างาน ลูกค้างานซ่อม รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า และเรื่องอื่นๆ เพื่อประสานงานกับช่าง ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายวัสดุ และใบส่งสินค้า เป็นต้น
5. จัดเก็บ จัดเตรียมเอกสาร สร้างแบบฟอร์ม ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
6. ควบคุมรายงานการใช้ยานพาหนะ สรุปบิลน้ำมันประจำเดือน
7. อื่นๆ ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
8. ทำงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 08.00 น. – 17.00 น.
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อัตรา : 2
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เพศ : ชาย
อายุ : 25-35
การศึกษา : ม.3
คุณสมบัติอื่นๆ/วิธีการรับสมัคร : คุณสมบัติ
• เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ม.3
• อายุ 25 - 40
• มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดติดต่อกันหลายวันได้
• มีคนค้ำประกันการทำงาน


11 มกราคม 61 10:57:08
KKL JobsFan Page

Copyright © 2018 KhonKaenLink.info / All rights reserved.