นักการภารโรง

นักการภารโรง

นักการภารโรง

รายละเอียดการสมัครงาน www.tjschool.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

นักการภารโรง

1.1 หน้าที่รับผิดชอบ

1.1.1 ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียน

1.1.2 การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน

1.1.3 การปรับปรุง ตกแต่งอาคาร และบริเวณโรงเรียน

1.1.4 รักษาความสะอาดของอาคารเรียน และบริเวณโรงเรียน

1.1.5 การให้บริการแก่คณะครู

1.1.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติ ตำแหน่ง  นักการภารโรง

1.2.1 เพศชาย

1.2.2 อายุ  35 – 55 ปี ขึ้นไป

1.2.3 วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป หรือสามารถอ่านออกเขียนได้

1.2.4 มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีใบรับรองแพทย์รับรอง

1.2.5  ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 3 เข็ม

1.2.6 ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดให้โทษและเครื่องดื่มของมึนเมาทุกชนิด

1.2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิด

ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

1.2.8 มีความรู้ในทักษะงานช่างและปฏิบัติงานต่างๆได้ อาทิ เช่น ก่อสร้าง , ซ่อมแซม ,

งานปะปา , การจัดสวน , ไฟฟ้า

1.2.9 มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

1.2.10 ทำงานได้หลากหลาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ
1.2.11 มีใบอนุญาตขับขี่ยวดยานพาหนะ
1.2.12 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน

และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม มายื่นด้วย

 

อัตราค่าตอบแทน ตำแหน่ง นักการภารโรง   400 – 600 / วัน

รายละเอียดการสมัครงาน www.tjschool.ac.th.

โรงเรียนอนุบาลตั้งใจ
chanyaphak-nunta
โพสต์โดย
Chanyaphak Nunta