โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jo_satit21@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 15,000 บาท / ปีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้ช่วยสอน วิชาภาษาไทย

1.       หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

2.       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3.       มีวุฒิปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หรือภาษาไทย

(หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านการสอนภาษาไทย จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.       ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.00

5.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน

6.       มีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา

7.       มีความรับผิดชอบงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.       มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความขยันอดทน และเสียสละ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สมัครด้วยตนเองที่ งานธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

 

วัน เวลา วิธีการ และสถานที่คัดเลือก

วัน/เวลา
วิธีการคัดเลือก
สถานที่
วันที่14 พฤศจิกายน 2565

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
– สอบข้อเขียน 100 คะแนน

– ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
วันที่ 14 พฤศจิกายน2565

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
– สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบคัดเลือก

1.       หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.       บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3.       ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.       หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหนังสือยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.       ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jo_satit21@hotmail.com

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
siriphong-phakkhamat
โพสต์โดย
Siriphong Phakkhamat