ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการสมัครงาน sanambin.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / ปี

ครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

คุณสมบัติ

วุฒิ ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่า

มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ

เอกสารสมัคร

1. สำเนาปริญญาบัตร ใบรายงานผลการเรียน

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง

4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

6. ใบรับรองแพทย์

สมัคร 22-29 พฤษภาคม 2566 (09.00-16.00 ยกเว้นวันหยุดราชการ) ที่ห้องธุรการ โรงเรียนสนามบิน

สอบ 31 พฤษภาคม 2566

 

เริ่มปฏิบัติงาน 2 มิถุนายน 2566

 

 

รายละเอียดการสมัครงาน sanambin.

โรงเรียนสนามบิน
EP SANAMBIN
โพสต์โดย
EP SANAMBIN