ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jenkitchaya@gmail.com


ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

หลักฐานการสมัคร

สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) 1 ฉบับ
สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติ

อัตราเงินเดือน : เริ่มต้น 10,000 บาท

เพศ : ไม่จำกัด

การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jenkitchaya@gmail.com

โรงเรียนนวลน้อยพิทยา

โรงเรียนเอกชน

Nualnoi School
โพสต์โดย
Nualnoi School