ครูผู้สอนอนุบาล,ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา,ครูผู้สอนพละ

ครูผู้สอนอนุบาล,ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา,ครูผู้สอนพละ

ครูผู้สอนอนุบาล,ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา,ครูผู้สอนพละ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tkzcript@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น**ประกาศรับสมัครครูประจำ ปีการศึกษา 2565***
โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง

📣ประกาศรับสมัครครูประจำปีการศึกษา 2565📣
ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป❗️
📌 ครูเอกปฐมวัย (อนุบาล) จำนวน 2 อัตรา

📌 ครูเอกพละ จำนวน 1 อัตรา

📌 ครูเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งครูผู้สอน วุฒิปริญญาตรี ตรงตามเอกที่เปิดรับสมัคร
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
3. หากเป็นชาย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
4. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
กรรมการพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา
ถึงที่สุดให้จำคุก
8. ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ
ไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. หลักฐานการศึกษา พร้อมสำเนา
อย่างละ 1 ฉบับ
2. ใบประกอบวิชาชีพ พร้อมสำเนา
อย่างละ 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
4. ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาน 3 x 4
ซม. โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่
สมัคร) จำนวน 2 รูป
6. หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อม
ถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โหลดเเบบฟอร์มใบสมัคร : https://docs.google.com/document/d/1wXka6lV-ZFEZk5lcSnMJ97m93uXUNay7/edit?usp=sharing&ouid=118182715880717102657&rtpof=true&sd=true

****ผู้ที่สนใจ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ณ ห้องธุรการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ภายในวันที่ 17- 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565****

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 043 – 227120 , 086 – 8533708
Facebook fan page : https://web.facebook.com/KSW.KK
Wed site : http://kswnw.ac.th
ที่ตั้ง : โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
https://goo.gl/maps/3DxFEZypdKA5ghG37

#รับสมัครครูจังหวัดขอนแก่น #งานในขอนแก่น #โรงเรียนการกุศลวัดหนองเเวง #โรงเรียนเอกชน #ขอนแก่นหางาน #สมัครงานขอนแก่น #รับสมัครโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น #ครูเอกปฐมวัย #ครูอนุบาล #เด็กเล็ก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tkzcript@gmail.com

โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง
chayada-koatdong
โพสต์โดย
Chayada Koatdong