พนักงานช่างพิมพ์ดิจิทัล

พนักงานช่างพิมพ์ดิจิทัล

พนักงานช่างพิมพ์ดิจิทัล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkuprinting@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานช่างตัด , พนักงานช่างพิมพ์

ตำแหน่ง พนักงานช่างพิมพ์ดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา

– เงินเดือนขั้นต่ำ 13,020.- บาท

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ตามระเบียบของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

– วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 10 กรกฎาคม 2565  สามารถกรอกข้อมูลการสมัครงานตาม QR Code ที่แนบมาในประกาศนี้  https://drive.google.com/file/d/1DwsvDq9p2O5X9g2yNKnJHy54AKqSyB-M/view?usp=sharing

– คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของพนักงานวิสาหกิจ ข้อ 6

2. หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

4.  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกดีไซน์ สาขาการพิมพ์หรือสาขาอื่นที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็น (ตาบอดสี)

6. มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

7. สามารถออกแบบกราฟิกเบื้องต้นได้

8. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe , Microsoft Office ได้

9. สามารถยกของหนักได้ไม่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม

10. หากมีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานการใช้งานเครื่องพิมพ์ดิจิทัล มีความรู้เบื้องต้นงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkuprinting@hotmail.com

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริการเเละผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

nattan
โพสต์โดย
nattan