ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา,ตำแหน่งผู้สนับสนุนสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา,

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา,ตำแหน่งผู้สนับสนุนสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา,

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา,ตำแหน่งผู้สนับสนุนสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา,

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา,ตำแหน่งผู้สนับสนุนสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา,

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ระยะเวลาการจ้าง  1 ปี

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการรับสมัค
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

ตำแหน่ง พนักงานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน  11,500 บาท
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการรับสมัคร
– วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ระดับดี
– ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office

ตำแหน่ง ผู้สนับสนุนสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน  8,690 บาท
คุณวุฒิที่ใช้สำหรับการรับสมัคร
– วุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

parinda-pen
โพสต์โดย
Parinda Pen