1.เภสัชกร 2.นักกายภาพบำบัด(Parttime) 3. พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 4.ช่างไฟฟ้า 5.Sports Bookingพนักงานจองสนามกีฬา 6.พลเปล 7.นักรังสีการแพทย์ 8.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 9.พยาบาลวิชาชีพ 10.พนักงานนวดแผนไทย 11.พนักงานทำความสะอาด

1.เภสัชกร 2.นักกายภาพบำบัด(Parttime) 3. พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 4.ช่างไฟฟ้า 5.Sports Bookingพนักงานจองสนามกีฬา 6.พลเปล 7.นักรังสีการแพทย์ 8.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 9.พยาบาลวิชาชีพ 10.พนักงานนวดแผนไทย 11.พนักงานทำความสะอาด

1.เภสัชกร 2.นักกายภาพบำบัด(Parttime) 3. พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ 4.ช่างไฟฟ้า 5.Sports Bookingพนักงานจองสนามกีฬา 6.พลเปล 7.นักรังสีการแพทย์ 8.พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 9.พยาบาลวิชาชีพ 10.พนักงานนวดแผนไทย 11.พนักงานทำความสะอาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ขอนแก่นราม

1. เภสัชกร

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

–          วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเภสัชกรรมบัณฑิต

–          มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          สามารถทำงานเป็นกะ หรือขึ้นเวรได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)

–          ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ

–           เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

2. .  นักกายภาพบำบัด (Part time)

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35 ปี

–          วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

–          มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

–          มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

–          มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจในการเรียนรู้และการให้บริการผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาลเอกชน มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม

–          มีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉบับจริงและสำเนา)

–          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ฉบับจริงและสำเนา)

–          เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

3.พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี

–          วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

–          สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)

–          มีประสบการณ์เจาะเลือดจะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้

–          มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ

–          รับหลายอัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)

–          ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)

–          เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

4. ช่างไฟฟ้า

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความขยัน อดทน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

5. Sports Booking พนักงานรับจองสนามกีฬา

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

–          วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ขึ้นไป

–          มีบุคลิกภาพดี รักงานบริการ

–          มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

–          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ฉบับจริง และสำเนา)

–     เอกสารรับรองการทำงาน(ถ้ามี)

–      สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

6.  พลเปล

คุณสมบัติ

–          เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

–          วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

–          มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          สามารถขึ้นเวรได้

–          มีความขยันอดทน รักในงานบริการ

–          บุคลิกภาพดี

–          รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)

–           เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

7. นักรังสีการแพทย์

คุณสมบัติ

–  เพศหญิง/ชาย

–  วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

–   รับหลายอัตรา

ค่าตอบแทนสวัสดิการ

–  เงินเดือนสูง

–  ค่าใบประกอบวิชาชีพ

–  ค่าความชำนาญทางรังสี

– ค่าความเสี่ยงทางรังสี

– ค่าความปลอดภัยทางรังสี (จป.)

– รายได้ประจำ  40,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป (ยังไม่รวมค่าล่วงเวลา)

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)

–          ใบประกอบวิชาชีพฉบับจริง และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ

–           เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

8.  พนักงานผู้ช่วย (แผนกผู้ป่วยใน, แผนกรังสี, แผนกจ่ายกลาง, แผนกทันตกรรม)

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 25ปี

–          วุฒิการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป

–          สำเร็จหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)

–          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          ทำงานเป็นกะหรือขึ้นเวรได้

–          มีบุคลิกภาพดี ขยันอดทน รักงานบริการ

–          รับหลายอัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็กเล็ก (ฉบับจริง และสำเนา)

–          ประกาศนียบัตรจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป (ฉบับจริง และสำเนา)

–          เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

9. พยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี

–          วุฒิการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์

–          มีใบประกอบวิชาชีพและได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

–          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ปริญญาบัตร, Transcript (ฉบับจริง และสำเนา)

–          ใบประกอบวิชาชีพ (ฉบับจริง และสำเนา)

–          เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

10.  พนักงานนวดแผนไทย

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

–          ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย

–          มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          รับหลายอัตรา

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ใบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรนวดแผนไทย(ฉบับจริง และสำเนา)

–          เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

–           สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

11. พนักงานทำความสะอาด

คุณสมบัติ

–          เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

–          วุฒิการศึกษาประถมชั้นปีที่ 6 ขึ้นไป

–          ทำงานเป็นกะ สามารถขึ้นเวรได้

–          มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

–          ใบประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6  (ฉบับจริง และสำเนา)

–          สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkkram@gmail.com

โรงพยาบาลขอนแก่น ราม

193 ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

khonkaenram khonkaen
โพสต์โดย
khonkaenram khonkaen