สถาปนิก

สถาปนิก

สถาปนิก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fm.maleerat@gmail.com
ลักษณะงาน
-ออกแบบงานสถาปัตยกรรมทุกประเภท โดยจะเน้นงานออกแบบอาคาร ประเภทบ้านพักอาศัย เป็นหลัก
-คุยกับลูกค้าเพื่อรับทราบ ข้อมูล,ความต้องการ และสรุปความต้องการที่จะใช้ในการออกแบบ
-ออกแบบแปลน,การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และ ออกแบบ 3D ผ่านโปรแกรมออกงานสถาปัตยกรรมต่างๆพร้อมทั้งเรนเดอร์เป็นภาพ Perspective
-นำเสนอผลงานที่ได้ออกแบบกับลูกค้า ร่วมกับทีมออกแบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม, ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์
-มีความสามารถใช้โปรแกรม ในงานออกแบบและเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมได้ดี
-มีความรู้พื้นฐาน ด้านการเขียนแบบ สามารถอ่านแบบได้
-มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรายละเอียดในการออกแบบให้สามารถก่อสร้างได้จริง
-มีความสารถในการสื่อสาร และการนำเสนอแบบให้ลูกค้าเข้าใจได้
-มีความรับผิดชอบกับงานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-โปรดส่งประวัติส่วนตัว และผลงาน (Portfolio) มาพิจารณาเพื่อนัดสัมภาษณ์ต่อไป

*** มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในงานออกแบบอาคารประเภทบ้านพักอาศัย จะขอพิจารณาเป็นพิเศษ
02-996-0940

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล fm.maleerat@gmail.com

เฌอ-วาด อาคิเทค

473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

poy-mp
โพสต์โดย
Poy MP