พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkpao.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 1. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาญี่ปุ่น) 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 2. ผู้ช่วยครู (เอกดนตรี) 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 3. ผู้ช่วยครู (เอกคหกรรม) 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 4. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 6. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา - เงินเดือน 15,000 บาท 7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา - วุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท - วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500 บาท 8. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา - วุฒิ เงินเดือน 9,400 บาท พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป 1.ภารโรง 1 อัตรา - วุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท 2.คนงานประจำโรงเรียน 1 อัตรา - วุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท บาท / เดือน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 อัตรา และ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร  พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยครู (เอกภาษาญี่ปุ่น)                           1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

2. ผู้ช่วยครู (เอกดนตรี)                                 1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

3. ผู้ช่วยครู (เอกคหกรรม)                              1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

4. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน                1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์                       1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

6. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี                       1 อัตรา           – เงินเดือน 15,000 บาท

7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                               1 อัตรา

– วุฒิ ปวช. เงินเดือน 9,400 บาท

– วุฒิ ปวส. เงินเดือน 11,500 บาท

8. พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)                     1 อัตรา           – วุฒิ เงินเดือน 9,400 บาท

 

พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป

1.ภารโรง                                       1 อัตรา           – วุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท

2.คนงานประจำโรงเรียน                     1 อัตรา           – วุฒิ เงินเดือน 9,000 บาท

กำหนด วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. 66 ถึงวันที่ 7 ก.พ. 66 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น และเวลา 13.00 น – 16.30 น (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร 043 – 239224  ( สถานที่ราชการโปรดแต่งกายชุดสุภาพ )

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-239256 , 043-235143

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkpao.go.th.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

click-disconnect
โพสต์โดย
Click Disconnect