ผู้ช่วยผู้จัดการ,สมาชิกสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ,สมาชิกสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ,สมาชิกสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Manager@kkcc.or.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยผู้จัดการ,สมาชิกสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

 

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
2. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

รายละเอียด ดังนี้

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ
– วุฒิปริญาตรี สาขา การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหาร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน
– ดูแลบริหารจัดการสำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
– จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
– รายงานและประสานงานกับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการ
.
คุณสมบัติ
– สามารถวางแผน ควบคุม มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทำงาน
– สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคราชการ องค์กร และธุรกิจ
– รับผิดชอบการทำงานภายใต้แรงกคดันของทุกฝ่ายได้ มีทักษะหลายด้าน รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย
– มีทักษะผู้นำและการบริหารและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
– มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆได้ดี ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดทำโครงการ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
.
ลักษณะงาน
– ติดต่อสื่อสารบริการให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
– ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
.
คุณสมบัติ
– สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
– สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคราชการ องค์กร และธุรกิจ
– รับผิดชอบการทำงานภายใต้แรงกคดันของทุกฝ่ายได้ มีทักษะหลายด้าน รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย
– มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกที่ดี

3. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
– วุฒิปริญาตรี สาขา การตลาด บริหาร การจัดการ
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายและบริการ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
.
ลักษณะงาน
– ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสาร ของส่วนงานกิจกรรมและนิทรรศการโครงการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้
– จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายใน และภายนอก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจ้าง และดูแลเงินงบประมาณ โครงการ การนัดหมายเพื่อการประชุม
– ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
.
คุณสมบัติ
– สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี
– สามารถประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคราชการ องค์กร และธุรกิจ
– รับผิดชอบการทำงานภายใต้แรงกคดันของทุกฝ่ายได้ มีทักษะหลายด้าน รอบรู้และมีข้อมูลที่ทันสมัย
– มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่างๆได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
– เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
– เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกที่ดี

บุคลากรท่านใดที่สนใจสามารถเตรียมเอกสาร ดังนี้
– รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี) 1 ฉบับ
– หลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
– สำหรับผู้สมัครเป็นผู้ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.😎)

ส่งมาที่..สำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 177/54 หมู่ที่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 เบอร์โทรศัพท์ 043-324990

สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือ ส่งประวัติและความประสงค์จะสมัครงานมาได้ที่ Email: kkcc.hr17754@gmail.com
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1wfddH_1kkKl5fr-Cm0ngGbNJBHO-cG10/view?usp=sharing

**โดยนำเสนอตามความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่งให้พิจารณาและนัดหมายสัมภาษณ์อีกครั้ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Manager@kkcc.or.th

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น
sukanya-chanprom
โพสต์โดย
Sukanya Chanprom