เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siwaleekhonkaen@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 12,000 บาท / เดือน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านสีวลี ศรีจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำสำนักงานนิติบุคคลฯ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตามรายการดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

1.1 มีสัญชาติไทย

1.2 มีอายุ 21-35 ปี
1.3 ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากข้าราชการ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
1.4 ไม่เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2.1 เพศ (ไม่จำกัด)

2.2 ได้รับคุณวุฒิ ปวส, ปริญญาตรี สาขาบัญชี, สาขาคอมพิวเตอร์ (หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

2.4 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
2.5 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสมารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

2.6 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทุ่มเท และกล้าตัดสินใจสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็วและมีเหตุผล

3. วิธีการสมัคร

3.1 ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมรับการสอบแข่งขันสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านสีวลี ศรีจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 ตุลาคม  2566  เวลา 08.30 – 17.00 น. เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

4. เอกสารในการสมัคร

4.1 สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนารับรองคุณวุฒิ จำนวน 1 ฉบับ

4.2 สำเนาแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ

4.3 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านสีวลี ศรีจันทร์ กำหนดวิธีการสอบแข่งขันโดย

5.1 ทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

6. หลักเกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบจะต้องเป็นผู้มีคะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80%

7. การทำสัญญาจ้างของผู้ผ่านการทดสอบ

7.1 ผู้ผ่านการทดสอบ จะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ

7.2 ผู้ผ่านการทดสอบ จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ กำหนด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล siwaleekhonkaen@gmail.com

สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านสีวลี ศรีจันทร์
Siwalee Khonkaen
โพสต์โดย
Siwalee Khonkaen